ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమామ్ ఊ షు ప్రభృతిం సాతయే ధాః శశ్వచ్-ఛశ్వద్ ఊతిభిర్ యాదమానః |
  సుతే-సుతే వావృధే వర్ధనేభిర్ యః కర్మభిర్ మహద్భిః సుశ్రుతో భూత్ || 3-036-01

  ఇన్ద్రాయ సోమాః ప్రదివో విదానా ఋభుర్ యేభిర్ వృషపర్వా విహాయాః |
  ప్రయమ్యమానాన్ ప్రతి షూ గృభాయేన్ద్ర పిబ వృషధూతస్య వృష్ణః || 3-036-02

  పిబా వర్ధస్వ తవ ఘా సుతాస ఇన్ద్ర సోమాసః ప్రథమా ఉతేమే |
  యథాపిబః పూర్వ్యాఇన్ద్ర సోమాఏవా పాహి పన్యో అద్యా నవీయాన్ || 3-036-03

  మహాఅమత్రో వృజనే విరప్శ్య్ ఉగ్రం శవః పత్యతే ధృష్ణ్వ్ ఓజః |
  నాహ వివ్యాచ పృథివీ చనైనం యత్ సోమాసో హర్యశ్వమ్ అమన్దన్ || 3-036-04

  మహాఉగ్రో వావృధే వీర్యాయ సమాచక్రే వృషభః కావ్యేన |
  ఇన్ద్రో భగో వాజదా అస్య గావః ప్ర జాయన్తే దక్షిణా అస్య పూర్వీః || 3-036-05

  ప్ర యత్ సిన్ధవః ప్రసవం యథాయన్న్ ఆపః సముద్రం రథ్యేవ జగ్ముః |
  అతశ్ చిద్ ఇన్ద్రః సదసో వరీయాన్ యద్ ఈం సోమః పృణతి దుగ్ధో అంశుః || 3-036-06

  సముద్రేణ సిన్ధవో యాదమానా ఇన్ద్రాయ సోమం సుషుతమ్ భరన్తః |
  అంశుం దుహన్తి హస్తినో భరిత్రైర్ మధ్వః పునన్తి ధారయా పవిత్రైః || 3-036-07

  హ్రదా ఇవ కుక్షయః సోమధానాః సమ్ ఈ వివ్యాచ సవనా పురూణి |
  అన్నా యద్ ఇన్ద్రః ప్రథమా వ్య్ ఆశ వృత్రం జఘన్వాఅవృణీత సోమమ్ || 3-036-08

  ఆ తూ భర మాకిర్ ఏతత్ పరి ష్ఠాద్ విద్మా హి త్వా వసుపతిం వసూనామ్ |
  ఇన్ద్ర యత్ తే మాహినం దత్రమ్ అస్త్య్ అస్మభ్యం తద్ ధర్యశ్వ ప్ర యన్ధి || 3-036-09

  అస్మే ప్ర యన్ధి మఘవన్న్ ఋజీషిన్న్ ఇన్ద్ర రాయో విశ్వవారస్య భూరేః |
  అస్మే శతం శరదో జీవసే ధా అస్మే వీరాఞ్ ఛశ్వత ఇన్ద్ర శిప్రిన్ || 3-036-10

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-036-11