ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తిష్ఠా హరీ రథ ఆ యుజ్యమానా యాహి వాయుర్ న నియుతో నో అచ్ఛ |
  పిబాస్య్ అన్ధో అభిసృష్టో అస్మే ఇన్ద్ర స్వాహా రరిమా తే మదాయ || 3-035-01

  ఉపాజిరా పురుహూతాయ సప్తీ హరీ రథస్య ధూర్ష్వ్ ఆ యునజ్మి |
  ద్రవద్ యథా సమ్భృతం విశ్వతశ్ చిద్ ఉపేమం యజ్ఞమ్ ఆ వహాత ఇన్ద్రమ్ || 3-035-02

  ఉపో నయస్వ వృషణా తపుష్పోతేమ్ అవ త్వం వృషభ స్వధావః |
  గ్రసేతామ్ అశ్వా వి ముచేహ శోణా దివే-దివే సదృశీర్ అద్ధి ధానాః || 3-035-03

  బ్రహ్మణా తే బ్రహ్మయుజా యునజ్మి హరీ సఖాయా సధమాద ఆశూ |
  స్థిరం రథం సుఖమ్ ఇన్ద్రాధితిష్ఠన్ ప్రజానన్ విద్వాఉప యాహి సోమమ్ || 3-035-04

  మా తే హరీ వృషణా వీతపృష్ఠా ని రీరమన్ యజమానాసో అన్యే |
  అత్యాయాహి శశ్వతో వయం తే ऽరం సుతేభిః కృణవామ సోమైః || 3-035-05


  తవాయం సోమస్ త్వమ్ ఏహ్య్ అర్వాఙ్ ఛశ్వత్తమం సుమనా అస్య పాహి |
  అస్మిన్ యజ్ఞే బర్హిష్య్ ఆ నిషద్యా దధిష్వేమం జఠర ఇన్దుమ్ ఇన్ద్ర || 3-035-06

  స్తీర్ణం తే బర్హిః సుత ఇన్ద్ర సోమః కృతా ధానా అత్తవే తే హరిభ్యామ్ |
  తదోకసే పురుశాకాయ వృష్ణే మరుత్వతే తుభ్యం రాతా హవీంషి || 3-035-07

  ఇమం నరః పర్వతాస్ తుభ్యమ్ ఆపః సమ్ ఇన్ద్ర గోభిర్ మధుమన్తమ్ అక్రన్ |
  తస్యాగత్యా సుమనా ఋష్వ పాహి ప్రజానన్ విద్వాన్ పథ్యా అను స్వాః || 3-035-08

  యాఆభజో మరుత ఇన్ద్ర సోమే యే త్వామ్ అవర్ధన్న్ అభవన్ గణస్ తే |
  తేభిర్ ఏతం సజోషా వావశానో ऽగ్నేః పిబ జిహ్వయా సోమమ్ ఇన్ద్ర || 3-035-09

  ఇన్ద్ర పిబ స్వధయా చిత్ సుతస్యాగ్నేర్ వా పాహి జిహ్వయా యజత్ర |
  అధ్వర్యోర్ వా ప్రయతం శక్ర హస్తాద్ ధోతుర్ వా యజ్ఞం హవిషో జుషస్వ || 3-035-10

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-035-11