ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రః పూర్భిద్ ఆతిరద్ దాసమ్ అర్కైర్ విదద్వసుర్ దయమానో వి శత్రూన్ |
  బ్రహ్మజూతస్ తన్వా వావృధానో భూరిదాత్ర ఆపృణద్ రోదసీ ఉభే || 3-034-01

  మఖస్య తే తవిషస్య ప్ర జూతిమ్ ఇయర్మి వాచమ్ అమృతాయ భూషన్ |
  ఇన్ద్ర క్షితీనామ్ అసి మానుషీణాం విశాం దైవీనామ్ ఉత పూర్వయావా || 3-034-02

  ఇన్ద్రో వృత్రమ్ అవృణోచ్ ఛర్ధనీతిః ప్ర మాయినామ్ అమినాద్ వర్పణీతిః |
  అహన్ వ్యంసమ్ ఉశధగ్ వనేష్వ్ ఆవిర్ ధేనా అకృణోద్ రామ్యాణామ్ || 3-034-03

  ఇన్ద్రః స్వర్షా జనయన్న్ అహాని జిగాయోశిగ్భిః పృతనా అభిష్టిః |
  ప్రారోచయన్ మనవే కేతుమ్ అహ్నామ్ అవిన్దజ్ జ్యోతిర్ బృహతే రణాయ || 3-034-04

  ఇన్ద్రస్ తుజో బర్హణా ఆ వివేశ నృవద్ దధానో నర్యా పురూణి |
  అచేతయద్ ధియ ఇమా జరిత్రే ప్రేమం వర్ణమ్ అతిరచ్ ఛుక్రమ్ ఆసామ్ || 3-034-05

  మహో మహాని పనయన్త్య్ అస్యేన్ద్రస్య కర్మ సుకృతా పురూణి |
  వృజనేన వృజినాన్ సమ్ పిపేష మాయాభిర్ దస్యూఅభిభూత్యోజాః || 3-034-06

  యుధేన్ద్రో మహ్నా వరివశ్ చకార దేవేభ్యః సత్పతిశ్ చర్షణిప్రాః |
  వివస్వతః సదనే అస్య తాని విప్రా ఉక్థేభిః కవయో గృణన్తి || 3-034-07

  సత్రాసాహం వరేణ్యం సహోదాం ససవాంసం స్వర్ అపశ్ చ దేవీః |
  ససాన యః పృథివీం ద్యామ్ ఉతేమామ్ ఇన్ద్రమ్ మదన్త్య్ అను ధీరణాసః || 3-034-08

  ససానాత్యాఉత సూర్యం ససానేన్ద్రః ససాన పురుభోజసం గామ్ |
  హిరణ్యయమ్ ఉత భోగం ససాన హత్వీ దస్యూన్ ప్రార్యం వర్ణమ్ ఆవత్ || 3-034-09

  ఇన్ద్ర ఓషధీర్ అసనోద్ అహాని వనస్పతీఅసనోద్ అన్తరిక్షమ్ |
  బిభేద వలం నునుదే వివాచో ऽథాభవద్ దమితాభిక్రతూనామ్ || 3-034-10

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-034-11