ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర పర్వతానామ్ ఉశతీ ఉపస్థాద్ అశ్వే ఇవ విషితే హాసమానే |
  గావేవ శుభ్రే మాతరా రిహాణే విపాట్ ఛుతుద్రీ పయసా జవేతే || 3-033-01

  ఇన్ద్రేషితే ప్రసవమ్ భిక్షమాణే అచ్ఛా సముద్రం రథ్యేవ యాథః |
  సమారాణే ఊర్మిభిః పిన్వమానే అన్యా వామ్ అన్యామ్ అప్య్ ఏతి శుభ్రే || 3-033-02

  అచ్ఛా సిన్ధుమ్ మాతృతమామ్ అయాసం విపాశమ్ ఉర్వీం సుభగామ్ అగన్మ |
  వత్సమ్ ఇవ మాతరా సంరిహాణే సమానం యోనిమ్ అను సంచరన్తీ || 3-033-03

  ఏనా వయమ్ పయసా పిన్వమానా అను యోనిం దేవకృతం చరన్తీః |
  న వర్తవే ప్రసవః సర్గతక్తః కింయుర్ విప్రో నద్యో జోహవీతి || 3-033-04

  రమధ్వమ్ మే వచసే సోమ్యాయ ఋతావరీర్ ఉప ముహూర్తమ్ ఏవైః |
  ప్ర సిన్ధుమ్ అచ్ఛా బృహతీ మనీషావస్యుర్ అహ్వే కుశికస్య సూనుః || 3-033-05

  ఇన్ద్రో అస్మాఅరదద్ వజ్రబాహుర్ అపాహన్ వృత్రమ్ పరిధిం నదీనామ్ |
  దేవో ऽనయత్ సవితా సుపాణిస్ తస్య వయమ్ ప్రసవే యామ ఉర్వీః || 3-033-06

  ప్రవాచ్యం శశ్వధా వీర్యం తద్ ఇన్ద్రస్య కర్మ యద్ అహిం వివృశ్చత్ |
  వి వజ్రేణ పరిషదో జఘానాయన్న్ ఆపో ऽయనమ్ ఇచ్ఛమానాః || 3-033-07

  ఏతద్ వచో జరితర్ మాపి మృష్ఠా ఆ యత్ తే ఘోషాన్ ఉత్తరా యుగాని |
  ఉక్థేషు కారో ప్రతి నో జుషస్వ మా నో ని కః పురుషత్రా నమస్ తే || 3-033-08

  ఓ షు స్వసారః కారవే శృణోత యయౌ వో దూరాద్ అనసా రథేన |
  ని షూ నమధ్వమ్ భవతా సుపారా అధోక్షాః సిన్ధవః స్రోత్యాభిః || 3-033-09

  ఆ తే కారో శృణవామా వచాంసి యయాథ దూరాద్ అనసా రథేన |
  ని తే నంసై పీప్యానేవ యోషా మర్యాయేవ కన్యా శశ్వచై తే || 3-033-10

  యద్ అఙ్గ త్వా భరతాః సంతరేయుర్ గవ్యన్ గ్రామ ఇషిత ఇన్ద్రజూతః |
  అర్షాద్ అహ ప్రసవః సర్గతక్త ఆ వో వృణే సుమతిం యజ్ఞియానామ్ || 3-033-11

  అతారిషుర్ భరతా గవ్యవః సమ్ అభక్త విప్రః సుమతిం నదీనామ్ |
  ప్ర పిన్వధ్వమ్ ఇషయన్తీః సురాధా ఆ వక్షణాః పృణధ్వం యాత శీభమ్ || 3-033-12

  ఉద్ వ ఊర్మిః శమ్యా హన్త్వ్ ఆపో యోక్త్రాణి ముఞ్చత |
  మాదుష్కృతౌ వ్యేనసాఘ్న్యౌ శూనమ్ ఆరతామ్ || 3-033-13