ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్ర సోమం సోమపతే పిబేమమ్ మాధ్యందినం సవనం చారు యత్ తే |
  ప్రప్రుథ్యా శిప్రే మఘవన్న్ ఋజీషిన్ విముచ్యా హరీ ఇహ మాదయస్వ || 3-032-01

  గవాశిరమ్ మన్థినమ్ ఇన్ద్ర శుక్రమ్ పిబా సోమం రరిమా తే మదాయ |
  బ్రహ్మకృతా మారుతేనా గణేన సజోషా రుద్రైస్ తృపద్ ఆ వృషస్వ || 3-032-02

  యే తే శుష్మం యే తవిషీమ్ అవర్ధన్న్ అర్చన్త ఇన్ద్ర మరుతస్ త ఓజః |
  మాధ్యందినే సవనే వజ్రహస్త పిబా రుద్రేభిః సగణః సుశిప్ర || 3-032-03

  త ఇన్ న్వ్ అస్య మధుమద్ వివిప్ర ఇన్ద్రస్య శర్ధో మరుతో య ఆసన్ |
  యేభిర్ వృత్రస్యేషితో వివేదామర్మణో మన్యమానస్య మర్మ || 3-032-04

  మనుష్వద్ ఇన్ద్ర సవనం జుషాణః పిబా సోమం శశ్వతే వీర్యాయ |
  స ఆ వవృత్స్వ హర్యశ్వ యజ్ఞైః సరణ్యుభిర్ అపో అర్ణా సిసర్షి || 3-032-05

  త్వమ్ అపో యద్ ధ వృత్రం జఘన్వాఅత్యాఇవ ప్రాసృజః సర్తవాజౌ |
  శయానమ్ ఇన్ద్ర చరతా వధేన వవ్రివాంసమ్ పరి దేవీర్ అదేవమ్ || 3-032-06

  యజామ ఇన్ నమసా వృద్ధమ్ ఇన్ద్రమ్ బృహన్తమ్ ఋష్వమ్ అజరం యువానమ్ |
  యస్య ప్రియే మమతుర్ యజ్ఞియస్య న రోదసీ మహిమానమ్ మమాతే || 3-032-07

  ఇన్ద్రస్య కర్మ సుకృతా పురూణి వ్రతాని దేవా న మినన్తి విశ్వే |
  దాధార యః పృథివీం ద్యామ్ ఉతేమాం జజాన సూర్యమ్ ఉషసం సుదంసాః || 3-032-08

  అద్రోఘ సత్యం తవ తన్ మహిత్వం సద్యో యజ్ జాతో అపిబో హ సోమమ్ |
  న ద్యావ ఇన్ద్ర తవసస్ త ఓజో నాహా న మాసాః శరదో వరన్త || 3-032-09

  త్వం సద్యో అపిబో జాత ఇన్ద్ర మదాయ సోమమ్ పరమే వ్యోమన్ |
  యద్ ధ ద్యావాపృథివీ ఆవివేశీర్ అథాభవః పూర్వ్యః కారుధాయాః || 3-032-10

  అహన్న్ అహిమ్ పరిశయానమ్ అర్ణ ఓజాయమానం తువిజాత తవ్యాన్ |
  న తే మహిత్వమ్ అను భూద్ అధ ద్యౌర్ యద్ అన్యయా స్ఫిగ్యా క్షామ్ అవస్థాః || 3-032-11

  యజ్ఞో హి త ఇన్ద్ర వర్ధనో భూద్ ఉత ప్రియః సుతసోమో మియేధః |
  యజ్ఞేన యజ్ఞమ్ అవ యజ్ఞియః సన్ యజ్ఞస్ తే వజ్రమ్ అహిహత్య ఆవత్ || 3-032-12

  యజ్ఞేనేన్ద్రమ్ అవసా చక్రే అర్వాగ్ ఐనం సుమ్నాయ నవ్యసే వవృత్యామ్ |
  య స్తోమేభిర్ వావృధే పూర్వ్యేభిర్ యో మధ్యమేభిర్ ఉత నూతనేభిః || 3-032-13

  వివేష యన్ మా ధిషణా జజాన స్తవై పురా పార్యాద్ ఇన్ద్రమ్ అహ్నః |
  అంహసో యత్ర పీపరద్ యథా నో నావేవ యాన్తమ్ ఉభయే హవన్తే || 3-032-14

  ఆపూర్ణో అస్య కలశః స్వాహా సేక్తేవ కోశం సిసిచే పిబధ్యై |
  సమ్ ఉ ప్రియా ఆవవృత్రన్ మదాయ ప్రదక్షిణిద్ అభి సోమాస ఇన్ద్రమ్ || 3-032-15

  న త్వా గభీరః పురుహూత సిన్ధుర్ నాద్రయః పరి షన్తో వరన్త |
  ఇత్థా సఖిభ్య ఇషితో యద్ ఇన్ద్రా దృళ్హం చిద్ అరుజో గవ్యమ్ ఊర్వమ్ || 3-032-16

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-032-17