ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శాసద్ వహ్నిర్ దుహితుర్ నప్త్యం గాద్ విద్వాఋతస్య దీధితిం సపర్యన్ |
  పితా యత్ర దుహితుః సేకమ్ ఋఞ్జన్ సం శగ్మ్యేన మనసా దధన్వే || 3-031-01

  న జామయే తాన్వో రిక్థమ్ ఆరైక్ చకార గర్భం సనితుర్ నిధానమ్ |
  యదీ మాతరో జనయన్త వహ్నిమ్ అన్యః కర్తా సుకృతోర్ అన్య ఋన్ధన్ || 3-031-02

  అగ్నిర్ జజ్ఞే జుహ్వా రేజమానో మహస్ పుత్రాఅరుషస్య ప్రయక్షే |
  మహాన్ గర్భో మహ్య్ ఆ జాతమ్ ఏషామ్ మహీ ప్రవృద్ ధర్యశ్వస్య యజ్ఞైః || 3-031-03

  అభి జైత్రీర్ అసచన్త స్పృధానమ్ మహి జ్యోతిస్ తమసో నిర్ అజానన్ |
  తం జానతీః ప్రత్య్ ఉద్ ఆయన్న్ ఉషాసః పతిర్ గవామ్ అభవద్ ఏక ఇన్ద్రః || 3-031-04

  వీళౌ సతీర్ అభి ధీరా అతృన్దన్ ప్రాచాహిన్వన్ మనసా సప్త విప్రాః |
  విశ్వామ్ అవిన్దన్ పథ్యామ్ ఋతస్య ప్రజానన్న్ ఇత్ తా నమసా వివేశ || 3-031-05

  విదద్ యదీ సరమా రుగ్ణమ్ అద్రేర్ మహి పాథః పూర్వ్యం సధ్ర్యక్ కః |
  అగ్రం నయత్ సుపద్య్ అక్షరాణామ్ అచ్ఛా రవమ్ ప్రథమా జానతీ గాత్ || 3-031-06

  అగచ్ఛద్ ఉ విప్రతమః సఖీయన్న్ అసూదయత్ సుకృతే గర్భమ్ అద్రిః |
  ససాన మర్యో యువభిర్ మఖస్యన్న్ అథాభవద్ అఙ్గిరాః సద్యో అర్చన్ || 3-031-07

  సతః-సతః ప్రతిమానమ్ పురోభూర్ విశ్వా వేద జనిమా హన్తి శుష్ణమ్ |
  ప్ర ణో దివః పదవీర్ గవ్యుర్ అర్చన్ సఖా సఖీఅముఞ్చన్ నిర్ అవద్యాత్ || 3-031-08

  ని గవ్యతా మనసా సేదుర్ అర్కైః కృణ్వానాసో అమృతత్వాయ గాతుమ్ |
  ఇదం చిన్ ను సదనమ్ భూర్య్ ఏషాం యేన మాసాఅసిషాసన్న్ ఋతేన || 3-031-09

  సమ్పశ్యమానా అమదన్న్ అభి స్వమ్ పయః ప్రత్నస్య రేతసో దుఘానాః |
  వి రోదసీ అతపద్ ఘోష ఏషాం జాతే నిష్ఠామ్ అదధుర్ గోషు వీరాన్ || 3-031-10

  స జాతేభిర్ వృత్రహా సేద్ ఉ హవ్యైర్ ఉద్ ఉస్రియా అసృజద్ ఇన్ద్రో అర్కైః |
  ఉరూచ్య్ అస్మై ఘృతవద్ భరన్తీ మధు స్వాద్మ దుదుహే జేన్యా గౌః || 3-031-11

  పిత్రే చిచ్ చక్రుః సదనం సమ్ అస్మై మహి త్విషీమత్ సుకృతో వి హి ఖ్యన్ |
  విష్కభ్నన్త స్కమ్భనేనా జనిత్రీ ఆసీనా ఊర్ధ్వం రభసం వి మిన్వన్ || 3-031-12

  మహీ యది ధిషణా శిశ్నథే ధాత్ సద్యోవృధం విభ్వం రోదస్యోః |
  గిరో యస్మిన్న్ అనవద్యాః సమీచీర్ విశ్వా ఇన్ద్రాయ తవిషీర్ అనుత్తాః || 3-031-13

  మహ్య్ ఆ తే సఖ్యం వశ్మి శక్తీర్ ఆ వృత్రఘ్నే నియుతో యన్తి పూర్వీః |
  మహి స్తోత్రమ్ అవ ఆగన్మ సూరేర్ అస్మాకం సు మఘవన్ బోధి గోపాః || 3-031-14

  మహి క్షేత్రమ్ పురు శ్చన్ద్రం వివిద్వాన్ ఆద్ ఇత్ సఖిభ్యశ్ చరథం సమ్ ఐరత్ |
  ఇన్ద్రో నృభిర్ అజనద్ దీద్యానః సాకం సూర్యమ్ ఉషసం గాతుమ్ అగ్నిమ్ || 3-031-15

  అపశ్ చిద్ ఏష విభ్వో దమూనాః ప్ర సధ్రీచీర్ అసృజద్ విశ్వశ్చన్ద్రాః |
  మధ్వః పునానాః కవిభిః పవిత్రైర్ ద్యుభిర్ హిన్వన్త్య్ అక్తుభిర్ ధనుత్రీః || 3-031-16

  అను కృష్ణే వసుధితీ జిహాతే ఉభే సూర్యస్య మంహనా యజత్రే |
  పరి యత్ తే మహిమానం వృజధ్యై సఖాయ ఇన్ద్ర కామ్యా ఋజిప్యాః || 3-031-17

  పతిర్ భవ వృత్రహన్ సూనృతానాం గిరాం విశ్వాయుర్ వృషభో వయోధాః |
  ఆ నో గహి సఖ్యేభిః శివేభిర్ మహాన్ మహీభిర్ ఊతిభిః సరణ్యన్ || 3-031-18

  తమ్ అఙ్గిరస్వన్ నమసా సపర్యన్ నవ్యం కృణోమి సన్యసే పురాజామ్ |
  ద్రుహో వి యాహి బహులా అదేవీః స్వశ్ చ నో మఘవన్ సాతయే ధాః || 3-031-19

  మిహః పావకాః ప్రతతా అభూవన్ స్వస్తి నః పిపృహి పారమ్ ఆసామ్ |
  ఇన్ద్ర త్వం రథిరః పాహి నో రిషో మక్షూ-మక్షూ కృణుహి గోజితో నః || 3-031-20

  అదేదిష్ట వృత్రహా గోపతిర్ గా అన్తః కృష్ణాఅరుషైర్ ధామభిర్ గాత్ |
  ప్ర సూనృతా దిశమాన ఋతేన దురశ్ చ విశ్వా అవృణోద్ అప స్వాః || 3-031-21

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-031-22