ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇచ్ఛన్తి త్వా సోమ్యాసః సఖాయః సున్వన్తి సోమం దధతి ప్రయాంసి |
  తితిక్షన్తే అభిశస్తిం జనానామ్ ఇన్ద్ర త్వద్ ఆ కశ్ చన హి ప్రకేతః || 3-030-01

  న తే దూరే పరమా చిద్ రజాంస్య్ ఆ తు ప్ర యాహి హరివో హరిభ్యామ్ |
  స్థిరాయ వృష్ణే సవనా కృతేమా యుక్తా గ్రావాణః సమిధానే అగ్నౌ || 3-030-02

  ఇన్ద్రః సుశిప్రో మఘవా తరుత్రో మహావ్రాతస్ తువికూర్మిర్ ఋఘావాన్ |
  యద్ ఉగ్రో ధా బాధితో మర్త్యేషు క్వ త్యా తే వృషభ వీర్యాణి || 3-030-03

  త్వం హి ష్మా చ్యావయన్న్ అచ్యుతాన్య్ ఏకో వృత్రా చరసి జిఘ్నమానః |
  తవ ద్యావాపృథివీ పర్వతాసో ऽను వ్రతాయ నిమితేవ తస్థుః || 3-030-04

  ఉతాభయే పురుహూత శ్రవోభిర్ ఏకో దృళ్హమ్ అవదో వృత్రహా సన్ |
  ఇమే చిద్ ఇన్ద్ర రోదసీ అపారే యత్ సంగృభ్ణా మఘవన్ కాశిర్ ఇత్ తే || 3-030-05

  ప్ర సూ త ఇన్ద్ర ప్రవతా హరిభ్యామ్ ప్ర తే వజ్రః ప్రమృణన్న్ ఏతు శత్రూన్ |
  జహి ప్రతీచో అనూచః పరాచో విశ్వం సత్యం కృణుహి విష్టమ్ అస్తు || 3-030-06

  యస్మై ధాయుర్ అదధా మర్త్యాయాభక్తం చిద్ భజతే గేహ్యం సః |
  భద్రా త ఇన్ద్ర సుమతిర్ ఘృతాచీ సహస్రదానా పురుహూత రాతిః || 3-030-07

  సహదానుమ్ పురుహూత క్షియన్తమ్ అహస్తమ్ ఇన్ద్ర సమ్ పిణక్ కుణారుమ్ |
  అభి వృత్రం వర్ధమానమ్ పియారుమ్ అపాదమ్ ఇన్ద్ర తవసా జఘన్థ || 3-030-08

  ని సామనామ్ ఇషిరామ్ ఇన్ద్ర భూమిమ్ మహీమ్ అపారాం సదనే ససత్థ |
  అస్తభ్నాద్ ద్యాం వృషభో అన్తరిక్షమ్ అర్షన్త్వ్ ఆపస్ త్వయేహ ప్రసూతాః || 3-030-09

  అలాతృణో వల ఇన్ద్ర వ్రజో గోః పురా హన్తోర్ భయమానో వ్య్ ఆర |
  సుగాన్ పథో అకృణోన్ నిరజే గాః ప్రావన్ వాణీః పురుహూతం ధమన్తీః || 3-030-10

  ఏకో ద్వే వసుమతీ సమీచీ ఇన్ద్ర ఆ పప్రౌ పృథివీమ్ ఉత ద్యామ్ |
  ఉతాన్తరిక్షాద్ అభి నః సమీక ఇషో రథీః సయుజః శూర వాజాన్ || 3-030-11

  దిశః సూర్యో న మినాతి ప్రదిష్టా దివే-దివే హర్యశ్వప్రసూతాః |
  సం యద్ ఆనళ్ అధ్వన ఆద్ ఇద్ అశ్వైర్ విమోచనం కృణుతే తత్ త్వ్ అస్య || 3-030-12

  దిదృక్షన్త ఉషసో యామన్న్ అక్తోర్ వివస్వత్యా మహి చిత్రమ్ అనీకమ్ |
  విశ్వే జానన్తి మహినా యద్ ఆగాద్ ఇన్ద్రస్య కర్మ సుకృతా పురూణి || 3-030-13

  మహి జ్యోతిర్ నిహితం వక్షణాస్వ్ ఆమా పక్వం చరతి బిభ్రతీ గౌః |
  విశ్వం స్వాద్మ సమ్భృతమ్ ఉస్రియాయాం యత్ సీమ్ ఇన్ద్రో అదధాద్ భోజనాయ || 3-030-14

  ఇన్ద్ర దృహ్య యామకోశా అభూవన్ యజ్ఞాయ శిక్ష గృణతే సఖిభ్యః |
  దుర్మాయవో దురేవా మర్త్యాసో నిషఙ్గిణో రిపవో హన్త్వాసః || 3-030-15

  సం ఘోషః శృణ్వే ऽవమైర్ అమిత్రైర్ జహీ న్య్ ఏష్వ్ అశనిం తపిష్ఠామ్ |
  వృశ్చేమ్ అధస్తాద్ వి రుజా సహస్వ జహి రక్షో మఘవన్ రన్ధయస్వ || 3-030-16

  ఉద్ వృహ రక్షః సహమూలమ్ ఇన్ద్ర వృశ్చా మధ్యమ్ ప్రత్య్ అగ్రం శృణీహి |
  ఆ కీవతః సలలూకం చకర్థ బ్రహ్మద్విషే తపుషిం హేతిమ్ అస్య || 3-030-17

  స్వస్తయే వాజిభిశ్ చ ప్రణేతః సం యన్ మహీర్ ఇష ఆసత్సి పూర్వీః |
  రాయో వన్తారో బృహతః స్యామాస్మే అస్తు భగ ఇన్ద్ర ప్రజావాన్ || 3-030-18

  ఆ నో భర భగమ్ ఇన్ద్ర ద్యుమన్తం ని తే దేష్ణస్య ధీమహి ప్రరేకే |
  ఊర్వ ఇవ పప్రథే కామో అస్మే తమ్ ఆ పృణ వసుపతే వసూనామ్ || 3-030-19

  ఇమం కామమ్ మన్దయా గోభిర్ అశ్వైశ్ చన్ద్రవతా రాధసా పప్రథశ్ చ |
  స్వర్యవో మతిభిస్ తుభ్యం విప్రా ఇన్ద్రాయ వాహః కుశికాసో అక్రన్ || 3-030-20

  ఆ నో గోత్రా దర్దృహి గోపతే గాః సమ్ అస్మభ్యం సనయో యన్తు వాజాః |
  దివక్షా అసి వృషభ సత్యశుష్మో ऽస్మభ్యం సు మఘవన్ బోధి గోదాః || 3-030-21

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-030-22