ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్తీదమ్ అధిమన్థనమ్ అస్తి ప్రజననం కృతమ్ |
  ఏతాం విశ్పత్నీమ్ ఆ భరాగ్నిమ్ మన్థామ పూర్వథా || 3-029-01

  అరణ్యోర్ నిహితో జాతవేదా గర్భ ఇవ సుధితో గర్భిణీషు |
  దివే-దివ ఈడ్యో జాగృవద్భిర్ హవిష్మద్భిర్ మనుష్యేభిర్ అగ్నిః || 3-029-02

  ఉత్తానాయామ్ అవ భరా చికిత్వాన్ సద్యః ప్రవీతా వృషణం జజాన |
  అరుషస్తూపో రుశద్ అస్య పాజ ఇళాయాస్ పుత్రో వయునే ऽజనిష్ట || 3-029-03

  ఇళాయాస్ త్వా పదే వయం నాభా పృథివ్యా అధి |
  జాతవేదో ని ధీమహ్య్ అగ్నే హవ్యాయ వోళ్హవే || 3-029-04

  మన్థతా నరః కవిమ్ అద్వయన్తమ్ ప్రచేతసమ్ అమృతం సుప్రతీకమ్ |
  యజ్ఞస్య కేతుమ్ ప్రథమమ్ పురస్తాద్ అగ్నిం నరో జనయతా సుశేవమ్ || 3-029-05

  యదీ మన్థన్తి బాహుభిర్ వి రోచతే ऽశ్వో న వాజ్య్ అరుషో వనేష్వ్ ఆ |
  చిత్రో న యామన్న్ అశ్వినోర్ అనివృతః పరి వృణక్త్య్ అశ్మనస్ తృణా దహన్ || 3-029-06

  జాతో అగ్నీ రోచతే చేకితానో వాజీ విప్రః కవిశస్తః సుదానుః |
  యం దేవాస ఈడ్యం విశ్వవిదం హవ్యవాహమ్ అదధుర్ అధ్వరేషు || 3-029-07

  సీద హోతః స్వ ఉ లోకే చికిత్వాన్ సాదయా యజ్ఞం సుకృతస్య యోనౌ |
  దేవావీర్ దేవాన్ హవిషా యజాస్య్ అగ్నే బృహద్ యజమానే వయో ధాః || 3-029-08

  కృణోత ధూమం వృషణం సఖాయో ऽస్రేధన్త ఇతన వాజమ్ అచ్ఛ |
  అయమ్ అగ్నిః పృతనాషాట్ సువీరో యేన దేవాసో అసహన్త దస్యూన్ || 3-029-09

  అయం తే యోనిర్ ఋత్వియో యతో జాతో అరోచథాః |
  తం జానన్న్ అగ్న ఆ సీదాథా నో వర్ధయా గిరః || 3-029-10

  తనూనపాద్ ఉచ్యతే గర్భ ఆసురో నరాశంసో భవతి యద్ విజాయతే |
  మాతరిశ్వా యద్ అమిమీత మాతరి వాతస్య సర్గో అభవత్ సరీమణి || 3-029-11

  సునిర్మథా నిర్మథితః సునిధా నిహితః కవిః |
  అగ్నే స్వధ్వరా కృణు దేవాన్ దేవయతే యజ || 3-029-12

  అజీజనన్న్ అమృతమ్ మర్త్యాసో ऽస్రేమాణం తరణిం వీళుజమ్భమ్ |
  దశ స్వసారో అగ్రువః సమీచీః పుమాంసం జాతమ్ అభి సం రభన్తే || 3-029-13

  ప్ర సప్తహోతా సనకాద్ అరోచత మాతుర్ ఉపస్థే యద్ అశోచద్ ఊధని |
  న ని మిషతి సురణో దివే-దివే యద్ అసురస్య జఠరాద్ అజాయత || 3-029-14

  అమిత్రాయుధో మరుతామ్ ఇవ ప్రయాః ప్రథమజా బ్రహ్మణో విశ్వమ్ ఇద్ విదుః |
  ద్యుమ్నవద్ బ్రహ్మ కుశికాస ఏరిర ఏక-ఏకో దమే అగ్నిం సమ్ ఈధిరే || 3-029-15

  యద్ అద్య త్వా ప్రయతి యజ్ఞే అస్మిన్ హోతశ్ చికిత్వో ऽవృణీమహీహ |
  ధ్రువమ్ అయా ధ్రువమ్ ఉతాశమిష్ఠాః ప్రజానన్ విద్వాఉప యాహి సోమమ్ || 3-029-16