ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే జుషస్వ నో హవిః పురోళాశం జాతవేదః |
  ప్రాతఃసావే ధియావసో || 3-028-01

  పురోళా అగ్నే పచతస్ తుభ్యం వా ఘా పరిష్కృతః |
  తం జుషస్వ యవిష్ఠ్య || 3-028-02

  అగ్నే వీహి పురోళాశమ్ ఆహుతం తిరోహ్న్యమ్ |
  సహసః సూనుర్ అస్య్ అధ్వరే హితః || 3-028-03

  మాధ్యందినే సవనే జాతవేదః పురోళాశమ్ ఇహ కవే జుషస్వ |
  అగ్నే యహ్వస్య తవ భాగధేయం న ప్ర మినన్తి విదథేషు ధీరాః || 3-028-04

  అగ్నే తృతీయే సవనే హి కానిషః పురోళాశం సహసః సూనవ్ ఆహుతమ్ |
  అథా దేవేష్వ్ అధ్వరం విపన్యయా ధా రత్నవన్తమ్ అమృతేషు జాగృవిమ్ || 3-028-05

  అగ్నే వృధాన ఆహుతిమ్ పురోళాశం జాతవేదః |
  జుషస్వ తిరోహ్న్యమ్ || 3-028-06