ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 27)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వో వాజా అభిద్యవో హవిష్మన్తో ఘృతాచ్యా |
  దేవాఞ్ జిగాతి సుమ్నయుః || 3-027-01

  ఈళే అగ్నిం విపశ్చితం గిరా యజ్ఞస్య సాధనమ్ |
  శ్రుష్టీవానం ధితావానమ్ || 3-027-02

  అగ్నే శకేమ తే వయం యమం దేవస్య వాజినః |
  అతి ద్వేషాంసి తరేమ || 3-027-03

  సమిధ్యమానో అధ్వరే ऽగ్నిః పావక ఈడ్యః |
  శోచిష్కేశస్ తమ్ ఈమహే || 3-027-04

  పృథుపాజా అమర్త్యో ఘృతనిర్ణిక్ స్వాహుతః |
  అగ్నిర్ యజ్ఞస్య హవ్యవాట్ || 3-027-05

  తం సబాధో యతస్రుచ ఇత్థా ధియా యజ్ఞవన్తః |
  ఆ చక్రుర్ అగ్నిమ్ ఊతయే || 3-027-06

  హోతా దేవో అమర్త్యః పురస్తాద్ ఏతి మాయయా |
  విదథాని ప్రచోదయన్ || 3-027-07

  వాజీ వాజేషు ధీయతే ऽధ్వరేషు ప్ర ణీయతే |
  విప్రో యజ్ఞస్య సాధనః || 3-027-08

  ధియా చక్రే వరేణ్యో భూతానాం గర్భమ్ ఆ దధే |
  దక్షస్య పితరం తనా || 3-027-09

  ని త్వా దధే వరేణ్యం దక్షస్యేళా సహస్కృత |
  అగ్నే సుదీతిమ్ ఉశిజమ్ || 3-027-10

  అగ్నిం యన్తురమ్ అప్తురమ్ ఋతస్య యోగే వనుషః |
  విప్రా వాజైః సమ్ ఇన్ధతే || 3-027-11

  ఊర్జో నపాతమ్ అధ్వరే దీదివాంసమ్ ఉప ద్యవి |
  అగ్నిమ్ ఈళే కవిక్రతుమ్ || 3-027-12

  ఈళేన్యో నమస్యస్ తిరస్ తమాంసి దర్శతః |
  సమ్ అగ్నిర్ ఇధ్యతే వృషా || 3-027-13

  వృషో అగ్నిః సమ్ ఇధ్యతే ऽశ్వో న దేవవాహనః |
  తం హవిష్మన్త ఈళతే || 3-027-14

  వృషణం త్వా వయం వృషన్ వృషణః సమ్ ఇధీమహి |
  అగ్నే దీద్యతమ్ బృహత్ || 3-027-15