ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వైశ్వానరమ్ మనసాగ్నిం నిచాయ్యా హవిష్మన్తో అనుషత్యం స్వర్విదమ్ |
  సుదానుం దేవం రథిరం వసూయవో గీర్భీ రణ్వం కుశికాసో హవామహే || 3-026-01

  తం శుభ్రమ్ అగ్నిమ్ అవసే హవామహే వైశ్వానరమ్ మాతరిశ్వానమ్ ఉక్థ్యమ్ |
  బృహస్పతిమ్ మనుషో దేవతాతయే విప్రం శ్రోతారమ్ అతిథిం రఘుష్యదమ్ || 3-026-02

  అశ్వో న క్రన్దఞ్ జనిభిః సమ్ ఇధ్యతే వైశ్వానరః కుశికేభిర్ యుగే-యుగే |
  స నో అగ్నిః సువీర్యం స్వశ్వ్యం దధాతు రత్నమ్ అమృతేషు జాగృవిః || 3-026-03

  ప్ర యన్తు వాజాస్ తవిషీభిర్ అగ్నయః శుభే సమ్మిశ్లాః పృషతీర్ అయుక్షత |
  బృహదుక్షో మరుతో విశ్వవేదసః ప్ర వేపయన్తి పర్వతాఅదాభ్యాః || 3-026-04

  అగ్నిశ్రియో మరుతో విశ్వకృష్టయ ఆ త్వేషమ్ ఉగ్రమ్ అవ ఈమహే వయమ్ |
  తే స్వానినో రుద్రియా వర్షనిర్ణిజః సింహా న హేషక్రతవః సుదానవః || 3-026-05

  వ్రాతం-వ్రాతం గణం-గణం సుశస్తిభిర్ అగ్నేర్ భామమ్ మరుతామ్ ఓజ ఈమహే |
  పృషదశ్వాసో అనవభ్రరాధసో గన్తారో యజ్ఞం విదథేషు ధీరాః || 3-026-06

  అగ్నిర్ అస్మి జన్మనా జాతవేదా ఘృతమ్ మే చక్షుర్ అమృతమ్ మ ఆసన్ |
  అర్కస్ త్రిధాతూ రజసో విమానో ऽజస్రో ఘర్మో హవిర్ అస్మి నామ || 3-026-07

  త్రిభిః పవిత్రైర్ అపుపోద్ ధ్య్ అర్కం హృదా మతిం జ్యోతిర్ అను ప్రజానన్ |
  వర్షిష్ఠం రత్నమ్ అకృత స్వధాభిర్ ఆద్ ఇద్ ద్యావాపృథివీ పర్య్ అపశ్యత్ || 3-026-08

  శతధారమ్ ఉత్సమ్ అక్షీయమాణం విపశ్చితమ్ పితరం వక్త్వానామ్ |
  మేళిమ్ మదన్తమ్ పిత్రోర్ ఉపస్థే తం రోదసీ పిపృతం సత్యవాచమ్ || 3-026-09