ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే దివః సూనుర్ అసి ప్రచేతాస్ తనా పృథివ్యా ఉత విశ్వవేదాః |
  ఋధగ్ దేవాఇహ యజా చికిత్వః || 3-025-01

  అగ్నిః సనోతి వీర్యాణి విద్వాన్ సనోతి వాజమ్ అమృతాయ భూషన్ |
  స నో దేవాఏహ వహా పురుక్షో || 3-025-02

  అగ్నిర్ ద్యావాపృథివీ విశ్వజన్యే ఆ భాతి దేవీ అమృతే అమూరః |
  క్షయన్ వాజైః పురుశ్చన్ద్రో నమోభిః || 3-025-03

  అగ్న ఇన్ద్రశ్ చ దాశుషో దురోణే సుతావతో యజ్ఞమ్ ఇహోప యాతమ్ |
  అమర్ధన్తా సోమపేయాయ దేవా || 3-025-04

  అగ్నే అపాం సమ్ ఇధ్యసే దురోణే నిత్యః సూనో సహసో జాతవేదః |
  సధస్థాని మహయమాన ఊతీ || 3-025-05