ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే సహస్వ పృతనా అభిమాతీర్ అపాస్య |
  దుష్టరస్ తరన్న్ అరాతీర్ వర్చో ధా యజ్ఞవాహసే || 3-024-01

  అగ్న ఇళా సమ్ ఇధ్యసే వీతిహోత్రో అమర్త్యః |
  జుషస్వ సూ నో అధ్వరమ్ || 3-024-02

  అగ్నే ద్యుమ్నేన జాగృవే సహసః సూనవ్ ఆహుత |
  ఏదమ్ బర్హిః సదో మమ || 3-024-03

  అగ్నే విశ్వేభిర్ అగ్నిభిర్ దేవేభిర్ మహయా గిరః |
  యజ్ఞేషు య ఉ చాయవః || 3-024-04

  అగ్నే దా దాశుషే రయిం వీరవన్తమ్ పరీణసమ్ |
  శిశీహి నః సూనుమతః || 3-024-05