ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నిర్మథితః సుధిత ఆ సధస్థే యువా కవిర్ అధ్వరస్య ప్రణేతా |
  జూర్యత్స్వ్ అగ్నిర్ అజరో వనేష్వ్ అత్రా దధే అమృతం జాతవేదాః || 3-023-01

  అమన్థిష్టామ్ భారతా రేవద్ అగ్నిం దేవశ్రవా దేవవాతః సుదక్షమ్ |
  అగ్నే వి పశ్య బృహతాభి రాయేషాం నో నేతా భవతాద్ అను ద్యూన్ || 3-023-02

  దశ క్షిపః పూర్వ్యం సీమ్ అజీజనన్ సుజాతమ్ మాతృషు ప్రియమ్ |
  అగ్నిం స్తుహి దైవవాతం దేవశ్రవో యో జనానామ్ అసద్ వశీ || 3-023-03

  ని త్వా దధే వర ఆ పృథివ్యా ఇళాయాస్ పదే సుదినత్వే అహ్నామ్ |
  దృషద్వత్యామ్ మానుష ఆపయాయాం సరస్వత్యాం రేవద్ అగ్నే దిదీహి || 3-023-04

  ఇళామ్ అగ్నే పురుదంసం సనిం గోః శశ్వత్తమం హవమానాయ సాధ |
  స్యాన్ నః సూనుస్ తనయో విజావాగ్నే సా తే సుమతిర్ భూత్వ్ అస్మే || 3-023-05