ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం సో అగ్నిర్ యస్మిన్ సోమమ్ ఇన్ద్రః సుతం దధే జఠరే వావశానః |
  సహస్రిణం వాజమ్ అత్యం న సప్తిం ససవాన్ సన్ స్తూయసే జాతవేదః || 3-022-01

  అగ్నే యత్ తే దివి వర్చః పృథివ్యాం యద్ ఓషధీష్వ్ అప్స్వ్ ఆ యజత్ర |
  యేనాన్తరిక్షమ్ ఉర్వ్ ఆతతన్థ త్వేషః స భానుర్ అర్ణవో నృచక్షాః || 3-022-02

  అగ్నే దివో అర్ణమ్ అచ్ఛా జిగాస్య్ అచ్ఛా దేవాఊచిషే ధిష్ణ్యా యే |
  యా రోచనే పరస్తాత్ సూర్యస్య యాశ్ చావస్తాద్ ఉపతిష్ఠన్త ఆపః || 3-022-03

  పురీష్యాసో అగ్నయః ప్రావణేభిః సజోషసః |
  జుషన్తాం యజ్ఞమ్ అద్రుహో ऽనమీవా ఇషో మహీః || 3-022-04

  ఇళామ్ అగ్నే పురుదంసం సనిం గోః శశ్వత్తమం హవమానాయ సాధ |
  స్యాన్ నః సూనుస్ తనయో విజావాగ్నే సా తే సుమతిర్ భూత్వ్ అస్మే || 3-022-05