ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమం నో యజ్ఞమ్ అమృతేషు ధేహీమా హవ్యా జాతవేదో జుషస్వ |
  స్తోకానామ్ అగ్నే మేదసో ఘృతస్య హోతః ప్రాశాన ప్రథమో నిషద్య || 3-021-01

  ఘృతవన్తః పావక తే స్తోకా శ్చోతన్తి మేదసః |
  స్వధర్మన్ దేవవీతయే శ్రేష్ఠం నో ధేహి వార్యమ్ || 3-021-02

  తుభ్యం స్తోకా ఘృతశ్చుతో ऽగ్నే విప్రాయ సన్త్య |
  ఋషిః శ్రేష్ఠః సమ్ ఇధ్యసే యజ్ఞస్య ప్రావితా భవ || 3-021-03

  తుభ్యం శ్చోతన్త్య్ అధ్రిగో శచీవ స్తోకాసో అగ్నే మేదసో ఘృతస్య |
  కవిశస్తో బృహతా భానునాగా హవ్యా జుషస్వ మేధిర || 3-021-04

  ఓజిష్ఠం తే మధ్యతో మేద ఉద్భృతమ్ ప్ర తే వయం దదామహే |
  శ్చోతన్తి తే వసో స్తోకా అధి త్వచి ప్రతి తాన్ దేవశో విహి || 3-021-05