ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిమ్ ఉషసమ్ అశ్వినా దధిక్రాం వ్యుష్టిషు హవతే వహ్నిర్ ఉక్థైః |
  సుజ్యోతిషో నః శృణ్వన్తు దేవాః సజోషసో అధ్వరం వావశానాః || 3-020-01

  అగ్నే త్రీ తే వాజినా త్రీ షధస్థా తిస్రస్ తే జిహ్వా ఋతజాత పూర్వీః |
  తిస్ర ఉ తే తన్వో దేవవాతాస్ తాభిర్ నః పాహి గిరో అప్రయుచ్ఛన్ || 3-020-02

  అగ్నే భూరీణి తవ జాతవేదో దేవ స్వధావో ऽమృతస్య నామ |
  యాశ్ చ మాయా మాయినాం విశ్వమిన్వ త్వే పూర్వీః సందధుః పృష్టబన్ధో || 3-020-03

  అగ్నిర్ నేతా భగ ఇవ క్షితీనాం దైవీనాం దేవ ఋతుపా ఋతావా |
  స వృత్రహా సనయో విశ్వవేదాః పర్షద్ విశ్వాతి దురితా గృణన్తమ్ || 3-020-04

  దధిక్రామ్ అగ్నిమ్ ఉషసం చ దేవీమ్ బృహస్పతిం సవితారం చ దేవమ్ |
  అశ్వినా మిత్రావరుణా భగం చ వసూన్ రుద్రాఆదిత్యాఇహ హువే || 3-020-05