ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిం హోతారమ్ ప్ర వృణే మియేధే గృత్సం కవిం విశ్వవిదమ్ అమూరమ్ |
  స నో యక్షద్ దేవతాతా యజీయాన్ రాయే వాజాయ వనతే మఘాని || 3-019-01

  ప్ర తే అగ్నే హవిష్మతీమ్ ఇయర్మ్య్ అచ్ఛా సుద్యుమ్నాం రాతినీం ఘృతాచీమ్ |
  ప్రదక్షిణిద్ దేవతాతిమ్ ఉరాణః సం రాతిభిర్ వసుభిర్ యజ్ఞమ్ అశ్రేత్ || 3-019-02

  స తేజీయసా మనసా త్వోత ఉత శిక్ష స్వపత్యస్య శిక్షోః |
  అగ్నే రాయో నృతమస్య ప్రభూతౌ భూయామ తే సుష్టుతయశ్ చ వస్వః || 3-019-03

  భూరీణి హి త్వే దధిరే అనీకాగ్నే దేవస్య యజ్యవో జనాసః |
  స ఆ వహ దేవతాతిం యవిష్ఠ శర్ధో యద్ అద్య దివ్యం యజాసి || 3-019-04

  యత్ త్వా హోతారమ్ అనజన్ మియేధే నిషాదయన్తో యజథాయ దేవాః |
  స త్వం నో అగ్నే ऽవితేహ బోధ్య్ అధి శ్రవాంసి ధేహి నస్ తనూషు || 3-019-05