ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  భవా నో అగ్నే సుమనా ఉపేతౌ సఖేవ సఖ్యే పితరేవ సాధుః |
  పురుద్రుహో హి క్షితయో జనానామ్ ప్రతి ప్రతీచీర్ దహతాద్ అరాతీః || 3-018-01

  తపో ష్వ్ అగ్నే అన్తరాఅమిత్రాన్ తపా శంసమ్ అరరుషః పరస్య |
  తపో వసో చికితానో అచిత్తాన్ వి తే తిష్ఠన్తామ్ అజరా అయాసః || 3-018-02

  ఇధ్మేనాగ్న ఇచ్ఛమానో ఘృతేన జుహోమి హవ్యం తరసే బలాయ |
  యావద్ ఈశే బ్రహ్మణా వన్దమాన ఇమాం ధియం శతసేయాయ దేవీమ్ || 3-018-03

  ఉచ్ ఛోచిషా సహసస్ పుత్ర స్తుతో బృహద్ వయః శశమానేషు ధేహి |
  రేవద్ అగ్నే విశ్వామిత్రేషు శం యోర్ మర్మృజ్మా తే తన్వమ్ భూరి కృత్వః || 3-018-04

  కృధి రత్నం సుసనితర్ ధనానాం స ఘేద్ అగ్నే భవసి యత్ సమిద్ధః |
  స్తోతుర్ దురోణే సుభగస్య రేవత్ సృప్రా కరస్నా దధిషే వపూంషి || 3-018-05