ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిధ్యమానః ప్రథమాను ధర్మా సమ్ అక్తుభిర్ అజ్యతే విశ్వవారః |
  శోచిష్కేశో ఘృతనిర్ణిక్ పావకః సుయజ్ఞో అగ్నిర్ యజథాయ దేవాన్ || 3-017-01

  యథాయజో హోత్రమ్ అగ్నే పృథివ్యా యథా దివో జాతవేదశ్ చికిత్వాన్ |
  ఏవానేన హవిషా యక్షి దేవాన్ మనుష్వద్ యజ్ఞమ్ ప్ర తిరేమమ్ అద్య || 3-017-02

  త్రీణ్య్ ఆయూంషి తవ జాతవేదస్ తిస్ర ఆజానీర్ ఉషసస్ తే అగ్నే |
  తాభిర్ దేవానామ్ అవో యక్షి విద్వాన్ అథా భవ యజమానాయ శం యోః || 3-017-03

  అగ్నిం సుదీతిం సుదృశం గృణన్తో నమస్యామస్ త్వేడ్యం జాతవేదః |
  త్వాం దూతమ్ అరతిం హవ్యవాహం దేవా అకృణ్వన్న్ అమృతస్య నాభిమ్ || 3-017-04

  యస్ త్వద్ ధోతా పూర్వో అగ్నే యజీయాన్ ద్వితా చ సత్తా స్వధయా చ శమ్భుః |
  తస్యాను ధర్మ ప్ర యజా చికిత్వో ऽథ నో ధా అధ్వరం దేవవీతౌ || 3-017-05