ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయమ్ అగ్నిః సువీర్యస్యేశే మహః సౌభగస్య |
  రాయ ఈశే స్వపత్యస్య గోమత ఈశే వృత్రహథానామ్ || 3-016-01

  ఇమం నరో మరుతః సశ్చతా వృధం యస్మిన్ రాయః శేవృధాసః |
  అభి యే సన్తి పృతనాసు దూఢ్యో విశ్వాహా శత్రుమ్ ఆదభుః || 3-016-02

  స త్వం నో రాయః శిశీహి మీఢ్వో అగ్నే సువీర్యస్య |
  తువిద్యుమ్న వర్షిష్ఠస్య ప్రజావతో ऽనమీవస్య శుష్మిణః || 3-016-03

  చక్రిర్ యో విశ్వా భువనాభి సాసహిశ్ చక్రిర్ దేవేష్వ్ ఆ దువః |
  ఆ దేవేషు యతత ఆ సువీర్య ఆ శంస ఉత నృణామ్ || 3-016-04

  మా నో అగ్నే ऽమతయే మావీరతాయై రీరధః |
  మాగోతాయై సహసస్ పుత్ర మా నిదే ऽప ద్వేషాంస్య్ ఆ కృధి || 3-016-05

  శగ్ధి వాజస్య సుభగ ప్రజావతో ऽగ్నే బృహతో అధ్వరే |
  సం రాయా భూయసా సృజ మయోభునా తువిద్యుమ్న యశస్వతా || 3-016-06