ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10


  వి పాజసా పృథునా శోశుచానో బాధస్వ ద్విషో రక్షసో అమీవాః |
  సుశర్మణో బృహతః శర్మణి స్యామ్ అగ్నేర్ అహం సుహవస్య ప్రణీతౌ || 3-015-01

  త్వం నో అస్యా ఉషసో వ్యుష్టౌ త్వం సూర ఉదితే బోధి గోపాః |
  జన్మేవ నిత్యం తనయం జుషస్వ స్తోమమ్ మే అగ్నే తన్వా సుజాత || 3-015-02

  త్వం నృచక్షా వృషభాను పూర్వీః కృష్ణాస్వ్ అగ్నే అరుషో వి భాహి |
  వసో నేషి చ పర్షి చాత్య్ అంహః కృధీ నో రాయ ఉశిజో యవిష్ఠ || 3-015-03

  అషాళ్హో అగ్నే వృషభో దిదీహి పురో విశ్వాః సౌభగా సంజిగీవాన్ |
  యజ్ఞస్య నేతా ప్రథమస్య పాయోర్ జాతవేదో బృహతః సుప్రణీతే || 3-015-04

  అచ్ఛిద్రా శర్మ జరితః పురూణి దేవాఅచ్ఛా దీద్యానః సుమేధాః |
  రథో న సస్నిర్ అభి వక్షి వాజమ్ అగ్నే త్వం రోదసీ నః సుమేకే || 3-015-05

  ప్ర పీపయ వృషభ జిన్వ వాజాన్ అగ్నే త్వం రోదసీ నః సుదోఘే |
  దేవేభిర్ దేవ సురుచా రుచానో మా నో మర్తస్య దుర్మతిః పరి ష్ఠాత్ || 3-015-06

  ఇళామ్ అగ్నే పురుదంసం సనిం గోః శశ్వత్తమం హవమానాయ సాధ |
  స్యాన్ నః సూనుస్ తనయో విజావాగ్నే సా తే సుమతిర్ భూత్వ్ అస్మే || 3-015-07