ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ హోతా మన్ద్రో విదథాన్య్ అస్థాత్ సత్యో యజ్వా కవితమః స వేధాః |
  విద్యుద్రథః సహసస్ పుత్రో అగ్నిః శోచిష్కేశః పృథివ్యామ్ పాజో అశ్రేత్ || 3-014-01

  అయామి తే నమऽక్తిం జుషస్వ ఋతావస్ తుభ్యం చేతతే సహస్వః |
  విద్వాఆ వక్షి విదుషో ని షత్సి మధ్య ఆ బర్హిర్ ఊతయే యజత్ర || 3-014-02

  ద్రవతాం త ఉషసా వాజయన్తీ అగ్నే వాతస్య పథ్యాభిర్ అచ్ఛ |
  యత్ సీమ్ అఞ్జన్తి పూర్వ్యం హవిర్భిర్ ఆ వన్ధురేవ తస్థతుర్ దురోణే || 3-014-03

  మిత్రశ్ చ తుభ్యం వరుణః సహస్వో ऽగ్నే విశ్వే మరుతః సుమ్నమ్ అర్చన్ |
  యచ్ ఛోచిషా సహసస్ పుత్ర తిష్ఠా అభి క్షితీః ప్రథయన్ సూర్యో నౄన్ || 3-014-04

  వయం తే అద్య రరిమా హి కామమ్ ఉత్తానహస్తా నమసోపసద్య |
  యజిష్ఠేన మనసా యక్షి దేవాన్ అస్రేధతా మన్మనా విప్రో అగ్నే || 3-014-05

  త్వద్ ధి పుత్ర సహసో వి పూర్వీర్ దేవస్య యన్త్య్ ఊతయో వి వాజాః |
  త్వం దేహి సహస్రిణం రయిం నో ऽద్రోఘేణ వచసా సత్యమ్ అగ్నే || 3-014-06

  తుభ్యం దక్ష కవిక్రతో యానీమా దేవ మర్తాసో అధ్వరే అకర్మ |
  త్వం విశ్వస్య సురథస్య బోధి సర్వం తద్ అగ్నే అమృత స్వదేహ || 3-014-07