ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వో దేవాయాగ్నయే బర్హిష్ఠమ్ అర్చాస్మై |
  గమద్ దేవేభిర్ ఆ స నో యజిష్ఠో బర్హిర్ ఆ సదత్ || 3-013-01

  ఋతావా యస్య రోదసీ దక్షం సచన్త ఊతయః |
  హవిష్మన్తస్ తమ్ ఈళతే తం సనిష్యన్తో ऽవసే || 3-013-02

  స యన్తా విప్ర ఏషాం స యజ్ఞానామ్ అథా హి షః |
  అగ్నిం తం వో దువస్యత దాతా యో వనితా మఘమ్ || 3-013-03

  స నః శర్మాణి వీతయే ऽగ్నిర్ యచ్ఛతు శంతమా |
  యతో నః ప్రుష్ణవద్ వసు దివి క్షితిభ్యో అప్స్వ్ ఆ || 3-013-04

  దీదివాంసమ్ అపూర్వ్యం వస్వీభిర్ అస్య ధీతిభిః |
  ఋక్వాణో అగ్నిమ్ ఇన్ధతే హోతారం విశ్పతిం విశామ్ || 3-013-05

  ఉత నో బ్రహ్మన్న్ అవిష ఉక్థేషు దేవహూతమః |
  శం నః శోచా మరుద్వృధో ऽగ్నే సహస్రసాతమః || 3-013-06

  నూ నో రాస్వ సహస్రవత్ తోకవత్ పుష్టిమద్ వసు |
  ద్యుమద్ అగ్నే సువీర్యం వర్షిష్ఠమ్ అనుపక్షితమ్ || 3-013-07