ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రత్య్ అగ్నిర్ ఉషసశ్ చేకితానో ऽబోధి విప్రః పదవీః కవీనామ్ |
  పృథుపాజా దేవయద్భిః సమిద్ధో ऽప ద్వారా తమసో వహ్నిర్ ఆవః || 3-005-01

  ప్రేద్ వ్ అగ్నిర్ వావృధే స్తోమేభిర్ గీర్భి స్తోతౄణాం నమస్య ఉక్థైః |
  పూర్వీర్ ఋతస్య సందృశశ్ చకానః సం దూతో అద్యౌద్ ఉషసో విరోకే || 3-005-02

  అధాయ్య్ అగ్నిర్ మానుషీషు విక్ష్వ్ అపాం గర్భో మిత్ర ఋతేన సాధన్ |
  ఆ హర్యతో యజతః సాన్వ్ అస్థాద్ అభూద్ ఉ విప్రో హవ్యో మతీనామ్ || 3-005-03

  మిత్రో అగ్నిర్ భవతి యత్ సమిద్ధో మిత్రో హోతా వరుణో జాతవేదాః |
  మిత్రో అధ్వర్యుర్ ఇషిరో దమూనా మిత్రః సిన్ధూనామ్ ఉత పర్వతానామ్ || 3-005-04

  పాతి ప్రియం రిపో అగ్రమ్ పదం వేః పాతి యహ్వశ్ చరణం సూర్యస్య |
  పాతి నాభా సప్తశీర్షాణమ్ అగ్నిః పాతి దేవానామ్ ఉపమాదమ్ ఋష్వః || 3-005-05

  ఋభుశ్ చక్ర ఈడ్యం చారు నామ విశ్వాని దేవో వయునాని విద్వాన్ |
  ససస్య చర్మ ఘృతవత్ పదం వేస్ తద్ ఇద్ అగ్నీ రక్షత్య్ అప్రయుచ్ఛన్ || 3-005-06

  ఆ యోనిమ్ అగ్నిర్ ఘృతవన్తమ్ అస్థాత్ పృథుప్రగాణమ్ ఉశన్తమ్ ఉశానః |
  దీద్యానః శుచిర్ ఋష్వః పావకః పునః-పునర్ మాతరా నవ్యసీ కః || 3-005-07

  సద్యో జాత ఓషధీభిర్ వవక్షే యదీ వర్ధన్తి ప్రస్వో ఘృతేన |
  ఆప ఇవ ప్రవతా శుమ్భమానా ఉరుష్యద్ అగ్నిః పిత్రోర్ ఉపస్థే || 3-005-08

  ఉద్ ఉ ష్టుతః సమిధా యహ్వో అద్యౌద్ వర్ష్మన్ దివో అధి నాభా పృథివ్యాః |
  మిత్రో అగ్నిర్ ఈడ్యో మాతరిశ్వా దూతో వక్షద్ యజథాయ దేవాన్ || 3-005-09

  ఉద్ అస్తమ్భీత్ సమిధా నాకమ్ ఋష్వో ऽగ్నిర్ భవన్న్ ఉత్తమో రోచనానామ్ |
  యదీ భృగుభ్యః పరి మాతరిశ్వా గుహా సన్తం హవ్యవాహం సమీధే || 3-005-10

  ఇళామ్ అగ్నే పురుదంసం సనిం గోః శశ్వత్తమం హవమానాయ సాధ |
  స్యాన్ నః సూనుస్ తనయో విజావాగ్నే సా తే సుమతిర్ భూత్వ్ అస్మే || 3-005-11