ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిత్-సమిత్ సుమనా బోధ్య్ అస్మే శుచా-శుచా సుమతిం రాసి వస్వః |
  ఆ దేవ దేవాన్ యజథాయ వక్షి సఖా సఖీన్ సుమనా యక్ష్య్ అగ్నే || 3-004-01

  యం దేవాసస్ త్రిర్ అహన్న్ ఆయజన్తే దివే-దివే వరుణో మిత్రో అగ్నిః |
  సేమం యజ్ఞమ్ మధుమన్తం కృధీ నస్ తనూనపాద్ ఘృతయోనిం విధన్తమ్ || 3-004-02

  ప్ర దీధితిర్ విశ్వవారా జిగాతి హోతారమ్ ఇళః ప్రథమం యజధ్యై |
  అచ్ఛా నమోభిర్ వృషభం వన్దధ్యై స దేవాన్ యక్షద్ ఇషితో యజీయాన్ || 3-004-03

  ఊర్ధ్వో వాం గాతుర్ అధ్వరే అకార్య్ ఊర్ధ్వా శోచీంషి ప్రస్థితా రజాంసి |
  దివో వా నాభా న్య్ అసాది హోతా స్తృణీమహి దేవవ్యచా వి బర్హిః || 3-004-04

  సప్త హోత్రాణి మనసా వృణానా ఇన్వన్తో విశ్వమ్ ప్రతి యన్న్ ఋతేన |
  నృపేశసో విదథేషు ప్ర జాతా అభీమం యజ్ఞం వి చరన్త పూర్వీః || 3-004-05

  ఆ భన్దమానే ఉషసా ఉపాకే ఉత స్మయేతే తన్వా విరూపే |
  యథా నో మిత్రో వరుణో జుజోషద్ ఇన్ద్రో మరుత్వాఉత వా మహోభిః || 3-004-06

  దైవ్యా హోతారా ప్రథమా న్య్ ఋఞ్జే సప్త పృక్షాసః స్వధయా మదన్తి |
  ఋతం శంసన్త ఋతమ్ ఇత్ త ఆహుర్ అను వ్రతం వ్రతపా దీధ్యానాః || 3-004-07

  ఆ భారతీ భారతీభిః సజోషా ఇళా దేవైర్ మనుష్యేభిర్ అగ్నిః |
  సరస్వతీ సారస్వతేభిర్ అర్వాక్ తిస్రో దేవీర్ బర్హిర్ ఏదం సదన్తు || 3-004-08

  తన్ నస్ తురీపమ్ అధ పోషయిత్ను దేవ త్వష్టర్ వి రరాణః స్యస్వ |
  యతో వీరః కర్మణ్యః సుదక్షో యుక్తగ్రావా జాయతే దేవకామః || 3-004-09

  వనస్పతే ऽవ సృజోప దేవాన్ అగ్నిర్ హవిః శమితా సూదయాతి |
  సేద్ ఉ హోతా సత్యతరో యజాతి యథా దేవానాం జనిమాని వేద || 3-004-10

  ఆ యాహ్య్ అగ్నే సమిధానో అర్వాఙ్ ఇన్ద్రేణ దేవైః సరథం తురేభిః |
  బర్హిర్ న ఆస్తామ్ అదితిః సుపుత్రా స్వాహా దేవా అమృతా మాదయన్తామ్ || 3-004-11