ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వైశ్వానరాయ పృథుపాజసే విపో రత్నా విధన్త ధరుణేషు గాతవే |
  అగ్నిర్ హి దేవాఅమృతో దువస్యత్య్ అథా ధర్మాణి సనతా న దూదుషత్ || 3-003-01

  అన్తర్ దూతో రోదసీ దస్మ ఈయతే హోతా నిషత్తో మనుషః పురోహితః |
  క్షయమ్ బృహన్తమ్ పరి భూషతి ద్యుభిర్ దేవేభిర్ అగ్నిర్ ఇషితో ధియావసుః || 3-003-02

  కేతుం యజ్ఞానాం విదథస్య సాధనం విప్రాసో అగ్నిమ్ మహయన్త చిత్తిభిః |
  అపాంసి యస్మిన్న్ అధి సందధుర్ గిరస్ తస్మిన్ సుమ్నాని యజమాన ఆ చకే || 3-003-03

  పితా యజ్ఞానామ్ అసురో విపశ్చితాం విమానమ్ అగ్నిర్ వయునం చ వాఘతామ్ |
  ఆ వివేశ రోదసీ భూరివర్పసా పురుప్రియో భన్దతే ధామభిః కవిః || 3-003-04

  చన్ద్రమ్ అగ్నిం చన్ద్రరథం హరివ్రతం వైశ్వానరమ్ అప్సుషదం స్వర్విదమ్ |
  విగాహం తూర్ణిం తవిషీభిర్ ఆవృతమ్ భూర్ణిం దేవాస ఇహ సుశ్రియం దధుః || 3-003-05

  అగ్నిర్ దేవేభిర్ మనుషశ్ చ జన్తుభిస్ తన్వానో యజ్ఞమ్ పురుపేశసం ధియా |
  రథీర్ అన్తర్ ఈయతే సాధదిష్టిభిర్ జీరో దమూనా అభిశస్తిచాతనః || 3-003-06

  అగ్నే జరస్వ స్వపత్య ఆయున్య్ ఊర్జా పిన్వస్వ సమ్ ఇషో దిదీహి నః |
  వయాంసి జిన్వ బృహతశ్ చ జాగృవ ఉశిగ్ దేవానామ్ అసి సుక్రతుర్ విపామ్ || 3-003-07

  విశ్పతిం యహ్వమ్ అతిథిం నరః సదా యన్తారం ధీనామ్ ఉశిజం చ వాఘతామ్ |
  అధ్వరాణాం చేతనం జాతవేదసమ్ ప్ర శంసన్తి నమసా జూతిభిర్ వృధే || 3-003-08

  విభావా దేవః సురణః పరి క్షితీర్ అగ్నిర్ బభూవ శవసా సుమద్రథః |
  తస్య వ్రతాని భూరిపోషిణో వయమ్ ఉప భూషేమ దమ ఆ సువృక్తిభిః || 3-003-09

  వైశ్వానర తవ ధామాన్య్ ఆ చకే యేభిః స్వర్విద్ అభవో విచక్షణ |
  జాత ఆపృణో భువనాని రోదసీ అగ్నే తా విశ్వా పరిభూర్ అసి త్మనా || 3-003-10

  వైశ్వానరస్య దంసనాభ్యో బృహద్ అరిణాద్ ఏకః స్వపస్యయా కవిః |
  ఉభా పితరా మహయన్న్ అజాయతాగ్నిర్ ద్యావాపృథివీ భూరిరేతసా || 3-003-11