ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వైశ్వానరాయ ధిషణామ్ ఋతావృధే ఘృతం న పూతమ్ అగ్నయే జనామసి |
  ద్వితా హోతారమ్ మనుషశ్ చ వాఘతో ధియా రథం న కులిశః సమ్ ఋణ్వతి || 3-002-01

  స రోచయజ్ జనుషా రోదసీ ఉభే స మాత్రోర్ అభవత్ పుత్ర ఈడ్యః |
  హవ్యవాళ్ అగ్నిర్ అజరశ్ చనోహితో దూళభో విశామ్ అతిథిర్ విభావసుః || 3-002-02

  క్రత్వా దక్షస్య తరుషో విధర్మణి దేవాసో అగ్నిం జనయన్త చిత్తిభిః |
  రురుచానమ్ భానునా జ్యోతిషా మహామ్ అత్యం న వాజం సనిష్యన్న్ ఉప బ్రువే || 3-002-03

  ఆ మన్ద్రస్య సనిష్యన్తో వరేణ్యం వృణీమహే అహ్రయం వాజమ్ ఋగ్మియమ్ |
  రాతిమ్ భృగూణామ్ ఉశిజం కవిక్రతుమ్ అగ్నిం రాజన్తం దివ్యేన శోచిషా || 3-002-04


  అగ్నిం సుమ్నాయ దధిరే పురో జనా వాజశ్రవసమ్ ఇహ వృక్తబర్హిషః |
  యతస్రుచః సురుచం విశ్వదేవ్యం రుద్రం యజ్ఞానాం సాధదిష్టిమ్ అపసామ్ || 3-002-05
  పావకశోచే తవ హి క్షయమ్ పరి హోతర్ యజ్ఞేషు వృక్తబర్హిషో నరః |
  అగ్నే దువ ఇచ్ఛమానాస ఆప్యమ్ ఉపాసతే ద్రవిణం ధేహి తేభ్యః || 3-002-06

  ఆ రోదసీ అపృణద్ ఆ స్వర్ మహజ్ జాతం యద్ ఏనమ్ అపసో అధారయన్ |
  సో అధ్వరాయ పరి ణీయతే కవిర్ అత్యో న వాజసాతయే చనోహితః || 3-002-07

  నమస్యత హవ్యదాతిం స్వధ్వరం దువస్యత దమ్యం జాతవేదసమ్ |
  రథీర్ ఋతస్య బృహతో విచర్షణిర్ అగ్నిర్ దేవానామ్ అభవత్ పురోహితః || 3-002-08

  తిస్రో యహ్వస్య సమిధః పరిజ్మనో ऽగ్నేర్ అపునన్న్ ఉశిజో అమృత్యవః |
  తాసామ్ ఏకామ్ అదధుర్ మర్త్యే భుజమ్ ఉ లోకమ్ ఉ ద్వే ఉప జామిమ్ ఈయతుః || 3-002-09

  విశాం కవిం విశ్పతిమ్ మానుషీర్ ఇషః సం సీమ్ అకృణ్వన్ స్వధితిం న తేజసే |
  స ఉద్వతో నివతో యాతి వేవిషత్ స గర్భమ్ ఏషు భువనేషు దీధరత్ || 3-002-10

  స జిన్వతే జఠరేషు ప్రజజ్ఞివాన్ వృషా చిత్రేషు నానదన్ న సింహః |
  వైశ్వానరః పృథుపాజా అమర్త్యో వసు రత్నా దయమానో వి దాశుషే || 3-002-11

  వైశ్వానరః ప్రత్నథా నాకమ్ ఆరుహద్ దివస్ పృష్ఠమ్ భన్దమానః సుమన్మభిః |
  స పూర్వవజ్ జనయఞ్ జన్తవే ధనం సమానమ్ అజ్మమ్ పర్య్ ఏతి జాగృవిః || 3-002-12

  ఋతావానం యజ్ఞియం విప్రమ్ ఉక్థ్యమ్ ఆ యం దధే మాతరిశ్వా దివి క్షయమ్ |
  తం చిత్రయామం హరికేశమ్ ఈమహే సుదీతిమ్ అగ్నిం సువితాయ నవ్యసే || 3-002-13

  శుచిం న యామన్న్ ఇషిరం స్వర్దృశం కేతుం దివో రోచనస్థామ్ ఉషర్బుధమ్ |
  అగ్నిమ్ మూర్ధానం దివో అప్రతిష్కుతం తమ్ ఈమహే నమసా వాజినమ్ బృహత్ || 3-002-14

  మన్ద్రం హోతారం శుచిమ్ అద్వయావినం దమూనసమ్ ఉక్థ్యం విశ్వచర్షణిమ్ |
  రథం న చిత్రం వపుషాయ దర్శతమ్ మనుర్హితం సదమ్ ఇద్ రాయ ఈమహే || 3-002-15