ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 1)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సోమస్య మా తవసం వక్ష్య్ అగ్నే వహ్నిం చకర్థ విదథే యజధ్యై |
  దేవాఅచ్ఛా దీద్యద్ యుఞ్జే అద్రిం శమాయే అగ్నే తన్వం జుషస్వ || 3-001-01

  ప్రాఞ్చం యజ్ఞం చకృమ వర్ధతాం గీః సమిద్భిర్ అగ్నిం నమసా దువస్యన్ |
  దివః శశాసుర్ విదథా కవీనాం గృత్సాయ చిత్ తవసే గాతుమ్ ఈషుః || 3-001-02

  మయో దధే మేధిరః పూతదక్షో దివః సుబన్ధుర్ జనుషా పృథివ్యాః |
  అవిన్దన్న్ ఉ దర్శతమ్ అప్స్వ్ అన్తర్ దేవాసో అగ్నిమ్ అపసి స్వసౄణామ్ || 3-001-03

  అవర్ధయన్ సుభగం సప్త యహ్వీః శ్వేతం జజ్ఞానమ్ అరుషమ్ మహిత్వా |
  శిశుం న జాతమ్ అభ్య్ ఆరుర్ అశ్వా దేవాసో అగ్నిం జనిమన్ వపుష్యన్ || 3-001-04

  శుక్రేభిర్ అఙ్గై రజ ఆతతన్వాన్ క్రతుమ్ పునానః కవిభిః పవిత్రైః |
  శోచిర్ వసానః పర్య్ ఆయుర్ అపాం శ్రియో మిమీతే బృహతీర్ అనూనాః || 3-001-05

  వవ్రాజా సీమ్ అనదతీర్ అదబ్ధా దివో యహ్వీర్ అవసానా అనగ్నాః|
  సనా అత్ర యువతయః సయోనీర్ ఏకం గర్భం దధిరే సప్త వాణీః || 3-001-06

  స్తీర్ణా అస్య సంహతో విశ్వరూపా ఘృతస్య యోనౌ స్రవథే మధూనామ్ |
  అస్థుర్ అత్ర ధేనవః పిన్వమానా మహీ దస్మస్య మాతరా సమీచీ || 3-001-07

  బభ్రాణః సూనో సహసో వ్య్ అద్యౌద్ దధానః శుక్రా రభసా వపూంషి |
  శ్చోతన్తి ధారా మధునో ఘృతస్య వృషా యత్ర వావృధే కావ్యేన || 3-001-08

  పితుశ్ చిద్ ఊధర్ జనుషా వివేద వ్య్ అస్య ధారా అసృజద్ వి ధేనాః |
  గుహా చరన్తం సఖిభిః శివేభిర్ దివో యహ్వీభిర్ న గుహా బభూవ || 3-001-09

  పితుశ్ చ గర్భం జనితుశ్ చ బభ్రే పూర్వీర్ ఏకో అధయత్ పీప్యానాః |
  వృష్ణే సపత్నీ శుచయే సబన్ధూ ఉభే అస్మై మనుష్యే ని పాహి || 3-001-10

  ఉరౌ మహాఅనిబాధే వవర్ధాపో అగ్నిం యశసః సం హి పూర్వీః |
  ఋతస్య యోనావ్ అశయద్ దమూనా జామీనామ్ అగ్నిర్ అపసి స్వసౄణామ్ || 3-001-11

  అక్రో న బభ్రిః సమిథే మహీనాం దిదృక్షేయః సూనవే భాఋజీకః |
  ఉద్ ఉస్రియా జనితా యో జజానాపాం గర్భో నృతమో యహ్వో అగ్నిః || 3-001-12

  అపాం గర్భం దర్శతమ్ ఓషధీనాం వనా జజాన సుభగా విరూపమ్ |
  దేవాసశ్ చిన్ మనసా సం హి జగ్ముః పనిష్ఠం జాతం తవసం దువస్యన్ || 3-001-13

  బృహన్త ఇద్ భానవో భాఋజీకమ్ అగ్నిం సచన్త విద్యుతో న శుక్రాః |
  గుహేవ వృద్ధం సదసి స్వే అన్తర్ అపార ఊర్వే అమృతం దుహానాః || 3-001-14

  ఈళే చ త్వా యజమానో హవిర్భిర్ ఈళే సఖిత్వం సుమతిం నికామః |
  దేవైర్ అవో మిమీహి సం జరిత్రే రక్షా చ నో దమ్యేభిర్ అనీకైః || 3-001-15

  ఉపక్షేతారస్ తవ సుప్రణీతే ऽగ్నే విశ్వాని ధన్యా దధానాః |
  సురేతసా శ్రవసా తుఞ్జమానా అభి ష్యామ పృతనాయూఅదేవాన్ || 3-001-16

  ఆ దేవానామ్ అభవః కేతుర్ అగ్నే మన్ద్రో విశ్వాని కావ్యాని విద్వాన్ |
  ప్రతి మర్తాఅవాసయో దమూనా అను దేవాన్ రథిరో యాసి సాధన్ || 3-001-17

  ని దురోణే అమృతో మర్త్యానాం రాజా ససాద విదథాని సాధన్ |
  ఘృతప్రతీక ఉర్వియా వ్య్ అద్యౌద్ అగ్నిర్ విశ్వాని కావ్యాని విద్వాన్ || 3-001-18

  ఆ నో గహి సఖ్యేభిః శివేభిర్ మహాన్ మహీభిర్ ఊతిభిః సరణ్యన్ |
  అస్మే రయిమ్ బహులం సంతరుత్రం సువాచమ్ భాగం యశసం కృధీ నః || 3-001-19

  ఏతా తే అగ్నే జనిమా సనాని ప్ర పూర్వ్యాయ నూతనాని వోచమ్ |
  మహాన్తి వృష్ణే సవనా కృతేమా జన్మఞ్-జన్మన్ నిహితో జాతవేదాః || 3-001-20

  జన్మఞ్-జన్మన్ నిహితో జాతవేదా విశ్వామిత్రేభిర్ ఇధ్యతే అజస్రః |
  తస్య వయం సుమతౌ యజ్ఞియస్యాపి భద్రే సౌమనసే స్యామ || 3-001-21

  ఇమం యజ్ఞం సహసావన్ త్వం నో దేవత్రా ధేహి సుక్రతో రరాణః |
  ప్ర యంసి హోతర్ బృహతీర్ ఇషో నో ऽగ్నే మహి ద్రవిణమ్ ఆ యజస్వ || 3-001-22


  ఇళామ్ అగ్నే పురుదంసం సనిం గోః శశ్వత్తమం హవమానాయ సాధ |
  స్యాన్ నః సూనుస్ తనయో విజావాగ్నే సా తే సుమతిర్ భూత్వ్ అస్మే || 3-001-23