ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రదక్షిణిద్ అభి గృణన్తి కారవో వయో వదన్త ఋతుథా శకున్తయః |
  ఉభే వాచౌ వదతి సామగా ఇవ గాయత్రం చ త్రైష్టుభం చాను రాజతి || 2-043-01

  ఉద్గాతేవ శకునే సామ గాయసి బ్రహ్మపుత్ర ఇవ సవనేషు శంససి |
  వృషేవ వాజీ శిశుమతీర్ అపీత్యా సర్వతో నః శకునే భద్రమ్ ఆ వద విశ్వతో నః శకునే పుణ్యమ్ ఆ వద || 2-043-02

  ఆవదంస్ త్వం శకునే భద్రమ్ ఆ వద తూష్ణీమ్ ఆసీనః సుమతిం చికిద్ధి నః |
  యద్ ఉత్పతన్ వదసి కర్కరిర్ యథా బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-043-03