ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 42)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కనిక్రదజ్ జనుషమ్ ప్రబ్రువాణ ఇయర్తి వాచమ్ అరితేవ నావమ్ |
  సుమఙ్గలశ్ చ శకునే భవాసి మా త్వా కా చిద్ అభిభా విశ్వ్యా విదత్ || 2-042-01

  మా త్వా శ్యేన ఉద్ వధీన్ మా సుపర్ణో మా త్వా విదద్ ఇషుమాన్ వీరో అస్తా |
  పిత్ర్యామ్ అను ప్రదిశం కనిక్రదత్ సుమఙ్గలో భద్రవాదీ వదేహ || 2-042-02

  అవ క్రన్ద దక్షిణతో గృహాణాం సుమఙ్గలో భద్రవాదీ శకున్తే |
  మా న స్తేన ఈశత మాఘశంసో బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-042-03