ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వాయో యే తే సహస్రిణో రథాసస్ తేభిర్ ఆ గహి |
  నియుత్వాన్ సోమపీతయే || 2-041-01

  నియుత్వాన్ వాయవ్ ఆ గహ్య్ అయం శుక్రో అయామి తే |
  గన్తాసి సున్వతో గృహమ్ || 2-041-02

  శుక్రస్యాద్య గవాశిర ఇన్ద్రవాయూ నియుత్వతః |
  ఆ యాతమ్ పిబతం నరా || 2-041-03

  అయం వామ్ మిత్రావరుణా సుతః సోమ ఋతావృధా |
  మమేద్ ఇహ శ్రుతం హవమ్ || 2-041-04

  రాజానావ్ అనభిద్రుహా ధ్రువే సదస్య్ ఉత్తమే |
  సహస్రస్థూణ ఆసాతే || 2-041-05

  తా సమ్రాజా ఘృతాసుతీ ఆదిత్యా దానునస్ పతీ |
  సచేతే అనవహ్వరమ్ || 2-041-06

  గోమద్ ఊ షు నాసత్యాశ్వావద్ యాతమ్ అశ్వినా |
  వర్తీ రుద్రా నృపాయ్యమ్ || 2-041-07

  న యత్ పరో నాన్తర ఆదధర్షద్ వృషణ్వసూ |
  దుఃశంసో మర్త్యో రిపుః || 2-041-08

  తా న ఆ వోళ్హమ్ అశ్వినా రయిమ్ పిశఙ్గసందృశమ్ |
  ధిష్ణ్యా వరివోవిదమ్ || 2-041-09

  ఇన్ద్రో అఙ్గ మహద్ భయమ్ అభీ షద్ అప చుచ్యవత్ |
  స హి స్థిరో విచర్షణిః || 2-041-10

  ఇన్ద్రశ్ చ మృళయాతి నో న నః పశ్చాద్ అఘం నశత్ |
  భద్రమ్ భవాతి నః పురః || 2-041-11

  ఇన్ద్ర ఆశాభ్యస్ పరి సర్వాభ్యో అభయం కరత్ |
  జేతా శత్రూన్ విచర్షణిః || 2-041-12

  విశ్వే దేవాస ఆ గత శృణుతా మ ఇమం హవమ్ |
  ఏదమ్ బర్హిర్ ని షీదత || 2-041-13

  తీవ్రో వో మధుమాఅయం శునహోత్రేషు మత్సరః |
  ఏతమ్ పిబత కామ్యమ్ || 2-041-14

  ఇన్ద్రజ్యేష్ఠా మరుద్గణా దేవాసః పూషరాతయః |
  విశ్వే మమ శ్రుతా హవమ్ || 2-041-15

  అమ్బితమే నదీతమే దేవితమే సరస్వతి |
  అప్రశస్తా ఇవ స్మసి ప్రశస్తిమ్ అమ్బ నస్ కృధి || 2-041-16

  త్వే విశ్వా సరస్వతి శ్రితాయూంషి దేవ్యామ్ |
  శునహోత్రేషు మత్స్వ ప్రజాం దేవి దిదిడ్ఢి నః || 2-041-17

  ఇమా బ్రహ్మ సరస్వతి జుషస్వ వాజినీవతి |
  యా తే మన్మ గృత్సమదా ఋతావరి ప్రియా దేవేషు జుహ్వతి || 2-041-18

  ప్రేతాం యజ్ఞస్య శమ్భువా యువామ్ ఇద్ ఆ వృణీమహే |
  అగ్నిం చ హవ్యవాహనమ్ || 2-041-19

  ద్యావా నః పృథివీ ఇమం సిధ్రమ్ అద్య దివిస్పృశమ్ |
  యజ్ఞం దేవేషు యచ్ఛతామ్ || 2-041-20

  ఆ వామ్ ఉపస్థమ్ అద్రుహా దేవాః సీదన్తు యజ్ఞియాః |
  ఇహాద్య సోమపీతయే || 2-041-21