ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సోమాపూషణా జననా రయీణాం జననా దివో జననా పృథివ్యాః |
  జాతౌ విశ్వస్య భువనస్య గోపౌ దేవా అకృణ్వన్న్ అమృతస్య నాభిమ్ || 2-040-01

  ఇమౌ దేవౌ జాయమానౌ జుషన్తేమౌ తమాంసి గూహతామ్ అజుష్టా |
  ఆభ్యామ్ ఇన్ద్రః పక్వమ్ ఆమాస్వ్ అన్తః సోమాపూషభ్యాం జనద్ ఉస్రియాసు || 2-040-02

  సోమాపూషణా రజసో విమానం సప్తచక్రం రథమ్ అవిశ్వమిన్వమ్ |
  విషూవృతమ్ మనసా యుజ్యమానం తం జిన్వథో వృషణా పఞ్చరశ్మిమ్ || 2-040-03

  దివ్య్ అన్యః సదనం చక్ర ఉచ్చా పృథివ్యామ్ అన్యో అధ్య్ అన్తరిక్షే |
  తావ్ అస్మభ్యమ్ పురువారమ్ పురుక్షుం రాయస్ పోషం వి ష్యతాం నాభిమ్ అస్మే || 2-040-04

  విశ్వాన్య్ అన్యో భువనా జజాన విశ్వమ్ అన్యో అభిచక్షాణ ఏతి |
  సోమాపూషణావ్ అవతం ధియమ్ మే యువాభ్యాం విశ్వాః పృతనా జయేమ || 2-040-05

  ధియమ్ పూషా జిన్వతు విశ్వమిన్వో రయిం సోమో రయిపతిర్ దధాతు |
  అవతు దేవ్య్ అదితిర్ అనర్వా బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-040-06