ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ని హోతా హోతృషదనే విదానస్ త్వేషో దీదివాఅసదత్ సుదక్షః |
  అదబ్ధవ్రతప్రమతిర్ వసిష్ఠః సహస్రమ్భరః శుచిజిహ్వో అగ్నిః || 2-009-01

  త్వం దూతస్ త్వమ్ ఉ నః పరస్పాస్ త్వం వస్య ఆ వృషభ ప్రణేతా |
  అగ్నే తోకస్య నస్ తనే తనూనామ్ అప్రయుచ్ఛన్ దీద్యద్ బోధి గోపాః || 2-009-02

  విధేమ తే పరమే జన్మన్న్ అగ్నే విధేమ స్తోమైర్ అవరే సధస్థే |
  యస్మాద్ యోనేర్ ఉదారిథా యజే తమ్ ప్ర త్వే హవీంషి జుహురే సమిద్ధే || 2-009-03

  అగ్నే యజస్వ హవిషా యజీయాఞ్ ఛ్రుష్టీ దేష్ణమ్ అభి గృణీహి రాధః |
  త్వం హ్య్ అసి రయిపతీ రయీణాం త్వం శుక్రస్య వచసో మనోతా || 2-009-04

  ఉభయం తే న క్షీయతే వసవ్యం దివే-దివే జాయమానస్య దస్మ |
  కృధి క్షుమన్తం జరితారమ్ అగ్నే కృధి పతిం స్వపత్యస్య రాయః || 2-009-05

  సైనానీకేన సువిదత్రో అస్మే యష్టా దేవాఆయజిష్ఠః స్వస్తి |
  అదబ్ధో గోపా ఉత నః పరస్పా అగ్నే ద్యుమద్ ఉత రేవద్ దిదీహి || 2-009-06