ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  జోహూత్రో అగ్నిః ప్రథమః పితేవేళస్ పదే మనుషా యత్ సమిద్ధః |
  శ్రియం వసానో అమృతో విచేతా మర్మృజేన్యః శ్రవస్యః స వాజీ || 2-010-01

  శ్రూయా అగ్నిశ్ చిత్రభానుర్ హవమ్ మే విశ్వాభిర్ గీర్భిర్ అమృతో విచేతాః |
  శ్యావా రథం వహతో రోహితా వోతారుషాహ చక్రే విభృత్రః || 2-010-02

  ఉత్తానాయామ్ అజనయన్ సుషూతమ్ భువద్ అగ్నిః పురుపేశాసు గర్భః |
  శిరిణాయాం చిద్ అక్తునా మహోభిర్ అపరీవృతో వసతి ప్రచేతాః || 2-010-03

  జిఘర్మ్య్ అగ్నిం హవిషా ఘృతేన ప్రతిక్షియన్తమ్ భువనాని విశ్వా |
  పృథుం తిరశ్చా వయసా బృహన్తం వ్యచిష్ఠమ్ అన్నై రభసం దృశానమ్ || 2-010-04

  ఆ విశ్వతః ప్రత్యఞ్చం జిఘర్మ్య్ అరక్షసా మనసా తజ్ జుషేత |
  మర్యశ్రీ స్పృహయద్వర్ణో అగ్నిర్ నాభిమృశే తన్వా జర్భురాణః || 2-010-05

  జ్ఞేయా భాగం సహసానో వరేణ త్వాదూతాసో మనువద్ వదేమ |
  అనూనమ్ అగ్నిం జుహ్వా వచస్యా మధుపృచం ధనసా జోహవీమి || 2-010-06