ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శ్రుధీ హవమ్ ఇన్ద్ర మా రిషణ్యః స్యామ తే దావనే వసూనామ్ |
  ఇమా హి త్వామ్ ఊర్జో వర్ధయన్తి వసూయవః సిన్ధవో న క్షరన్తః || 2-011-01

  సృజో మహీర్ ఇన్ద్ర యా అపిన్వః పరిష్ఠితా అహినా శూర పూర్వీః |
  అమర్త్యం చిద్ దాసమ్ మన్యమానమ్ అవాభినద్ ఉక్థైర్ వావృధానః || 2-011-02

  ఉక్థేష్వ్ ఇన్ ను శూర యేషు చాకన్ స్తోమేష్వ్ ఇన్ద్ర రుద్రియేషు చ |
  తుభ్యేద్ ఏతా యాసు మన్దసానః ప్ర వాయవే సిస్రతే న శుభ్రాః || 2-011-03

  శుభ్రం ను తే శుష్మం వర్ధయన్తః శుభ్రం వజ్రమ్ బాహ్వోర్ దధానాః |
  శుభ్రస్ త్వమ్ ఇన్ద్ర వావృధానో అస్మే దాసీర్ విశః సూర్యేణ సహ్యాః || 2-011-04

  గుహా హితం గుహ్యం గూళ్హమ్ అప్స్వ్ అపీవృతమ్ మాయినం క్షియన్తమ్ |
  ఉతో అపో ద్యాం తస్తభ్వాంసమ్ అహన్న్ అహిం శూర వీర్యేణ || 2-011-05

  స్తవా ను త ఇన్ద్ర పూర్వ్యా మహాన్య్ ఉత స్తవామ నూతనా కృతాని |
  స్తవా వజ్రమ్ బాహ్వోర్ ఉశన్తం స్తవా హరీ సూర్యస్య కేతూ || 2-011-06

  హరీ ను త ఇన్ద్ర వాజయన్తా ఘృతశ్చుతం స్వారమ్ అస్వార్ష్టామ్ |
  వి సమనా భూమిర్ అప్రథిష్టారంస్త పర్వతశ్ చిత్ సరిష్యన్ || 2-011-07

  ని పర్వతః సాద్య్ అప్రయుచ్ఛన్ సమ్ మాతృభిర్ వావశానో అక్రాన్ |
  దూరే పారే వాణీం వర్ధయన్త ఇన్ద్రేషితాం ధమనిమ్ పప్రథన్ ని || 2-011-08

  ఇన్ద్రో మహాం సిన్ధుమ్ ఆశయానమ్ మాయావినం వృత్రమ్ అస్ఫురన్ నిః |
  అరేజేతాం రోదసీ భియానే కనిక్రదతో వృష్ణో అస్య వజ్రాత్ || 2-011-09

  అరోరవీద్ వృష్ణో అస్య వజ్రో ऽమానుషం యన్ మానుషో నిజూర్వాత్ |
  ని మాయినో దానవస్య మాయా అపాదయత్ పపివాన్ సుతస్య || 2-011-10

  పిబా-పిబేద్ ఇన్ద్ర శూర సోమమ్ మన్దన్తు త్వా మన్దినః సుతాసః |
  పృణన్తస్ తే కుక్షీ వర్ధయన్త్వ్ ఇత్థా సుతః పౌర ఇన్ద్రమ్ ఆవ || 2-011-11

  త్వే ఇన్ద్రాప్య్ అభూమ విప్రా ధియం వనేమ ఋతయా సపన్తః |
  అవస్యవో ధీమహి ప్రశస్తిం సద్యస్ తే రాయో దావనే స్యామ || 2-011-12

  స్యామ తే త ఇన్ద్ర యే త ఊతీ అవస్యవ ఊర్జం వర్ధయన్తః |
  శుష్మిన్తమం యం చాకనామ దేవాస్మే రయిం రాసి వీరవన్తమ్ || 2-011-13

  రాసి క్షయం రాసి మిత్రమ్ అస్మే రాసి శర్ధ ఇన్ద్ర మారుతం నః |
  సజోషసో యే చ మన్దసానాః ప్ర వాయవః పాన్త్య్ అగ్రణీతిమ్ || 2-011-14

  వ్యన్త్వ్ ఇన్ ను యేషు మన్దసానస్ తృపత్ సోమమ్ పాహి ద్రహ్యద్ ఇన్ద్ర |
  అస్మాన్ సు పృత్స్వ్ ఆ తరుత్రావర్ధయో ద్యామ్ బృహద్భిర్ అర్కైః || 2-011-15

  బృహన్త ఇన్ ను యే తే తరుత్రోక్థేభిర్ వా సుమ్నమ్ ఆవివాసాన్ |
  స్తృణానాసో బర్హిః పస్త్యావత్ త్వోతా ఇద్ ఇన్ద్ర వాజమ్ అగ్మన్ || 2-011-16

  ఉగ్రేష్వ్ ఇన్ ను శూర మన్దసానస్ త్రికద్రుకేషు పాహి సోమమ్ ఇన్ద్ర |
  ప్రదోధువచ్ ఛ్మశ్రుషు ప్రీణానో యాహి హరిభ్యాం సుతస్య పీతిమ్ || 2-011-17

  ధిష్వా శవః శూర యేన వృత్రమ్ అవాభినద్ దానుమ్ ఔర్ణవాభమ్ |
  అపావృణోర్ జ్యోతిర్ ఆర్యాయ ని సవ్యతః సాది దస్యుర్ ఇన్ద్ర || 2-011-18

  సనేమ యే త ఊతిభిస్ తరన్తో విశ్వా స్పృధ ఆర్యేణ దస్యూన్ |
  అస్మభ్యం తత్ త్వాష్ట్రం విశ్వరూపమ్ అరన్ధయః సాఖ్యస్య త్రితాయ || 2-011-19

  అస్య సువానస్య మన్దినస్ త్రితస్య న్య్ అర్బుదం వావృధానో అస్తః |
  అవర్తయత్ సూర్యో న చక్రమ్ భినద్ వలమ్ ఇన్ద్రో అఙ్గిరస్వాన్ || 2-011-20

  నూనం సా తే ప్రతి వరం జరిత్రే దుహీయద్ ఇన్ద్ర దక్షిణా మఘోనీ |
  శిక్షా స్తోతృభ్యో మాతి ధగ్ భగో నో బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-011-21