ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యో జాత ఏవ ప్రథమో మనస్వాన్ దేవో దేవాన్ క్రతునా పర్యభూషత్ |
  యస్య శుష్మాద్ రోదసీ అభ్యసేతాం నృమ్ణస్య మహ్నా స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-01

  యః పృథివీం వ్యథమానామ్ అదృంహద్ యః పర్వతాన్ ప్రకుపితాఅరమ్ణాత్ |
  యో అన్తరిక్షం విమమే వరీయో యో ద్యామ్ అస్తభ్నాత్ స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-02

  యో హత్వాహిమ్ అరిణాత్ సప్త సిన్ధూన్ యో గా ఉదాజద్ అపధా వలస్య |
  యో అశ్మనోర్ అన్తర్ అగ్నిం జజాన సంవృక్ సమత్సు స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-03

  యేనేమా విశ్వా చ్యవనా కృతాని యో దాసం వర్ణమ్ అధరం గుహాకః |
  శ్వఘ్నీవ యో జిగీవాలక్షమ్ ఆదద్ అర్యః పుష్టాని స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-04

  యం స్మా పృచ్ఛన్తి కుహ సేతి ఘోరమ్ ఉతేమ్ ఆహుర్ నైషో అస్తీత్య్ ఏనమ్ |
  సో అర్యః పుష్టీర్ విజ ఇవా మినాతి శ్రద్ అస్మై ధత్త స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-05

  యో రధ్రస్య చోదితా యః కృశస్య యో బ్రహ్మణో నాధమానస్య కీరేః |
  యుక్తగ్రావ్ణో యో ऽవితా సుశిప్రః సుతసోమస్య స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-06

  యస్యాశ్వాసః ప్రదిశి యస్య గావో యస్య గ్రామా యస్య విశ్వే రథాసః |
  యః సూర్యం య ఉషసం జజాన యో అపాం నేతా స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-07

  యం క్రన్దసీ సంయతీ విహ్వయేతే పరే ऽవర ఉభయా అమిత్రాః |
  సమానం చిద్ రథమ్ ఆతస్థివాంసా నానా హవేతే స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-08

  యస్మాన్ న ఋతే విజయన్తే జనాసో యం యుధ్యమానా అవసే హవన్తే |
  యో విశ్వస్య ప్రతిమానమ్ బభూవ యో అచ్యుతచ్యుత్ స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-09

  యః శశ్వతో మహ్య్ ఏనో దధానాన్ అమన్యమానాఞ్ ఛర్వా జఘాన |
  యః శర్ధతే నానుదదాతి శృధ్యాం యో దస్యోర్ హన్తా స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-10

  యః శమ్బరమ్ పర్వతేషు క్షియన్తం చత్వారింశ్యాం శరద్య్ అన్వవిన్దత్ |
  ఓజాయమానం యో అహిం జఘాన దానుం శయానం స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-11

  యః సప్తరశ్మిర్ వృషభస్ తువిష్మాన్ అవాసృజత్ సర్తవే సప్త సిన్ధూన్ |
  యో రౌహిణమ్ అస్ఫురద్ వజ్రబాహుర్ ద్యామ్ ఆరోహన్తం స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-12

  ద్యావా చిద్ అస్మై పృథివీ నమేతే శుష్మాచ్ చిద్ అస్య పర్వతా భయన్తే |
  యః సోమపా నిచితో వజ్రబాహుర్ యో వజ్రహస్తః స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-13

  యః సున్వన్తమ్ అవతి యః పచన్తం యః శంసన్తం యః శశమానమ్ ఊతీ |
  యస్య బ్రహ్మ వర్ధనం యస్య సోమో యస్యేదం రాధః స జనాస ఇన్ద్రః || 2-012-14

  యః సున్వతే పచతే దుధ్ర ఆ చిద్ వాజం దర్దర్షి స కిలాసి సత్యః |
  వయం త ఇన్ద్ర విశ్వహ ప్రియాసః సువీరాసో విదథమ్ ఆ వదేమ || 2-012-15