ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋతుర్ జనిత్రీ తస్యా అపస్ పరి మక్షూ జాత ఆవిశద్ యాసు వర్ధతే |
  తద్ ఆహనా అభవత్ పిప్యుషీ పయో ऽంశోః పీయూషమ్ ప్రథమం తద్ ఉక్థ్యమ్ || 2-013-01

  సధ్రీమ్ ఆ యన్తి పరి బిభ్రతీః పయో విశ్వప్స్న్యాయ ప్ర భరన్త భోజనమ్ |
  సమానో అధ్వా ప్రవతామ్ అనుష్యదే యస్ తాకృణోః ప్రథమం సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-02

  అన్వ్ ఏకో వదతి యద్ దదాతి తద్ రూపా మినన్ తదపా ఏక ఈయతే |
  విశ్వా ఏకస్య వినుదస్ తితిక్షతే యస్ తాకృణోః ప్రథమం సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-03

  ప్రజాభ్యః పుష్టిం విభజన్త ఆసతే రయిమ్ ఇవ పృష్ఠమ్ ప్రభవన్తమ్ ఆయతే |
  అసిన్వన్ దంష్ట్రైః పితుర్ అత్తి భోజనం యస్ తాకృణోః ప్రథమం సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-04

  అధాకృణోః పృథివీం సందృశే దివే యో ధౌతీనామ్ అహిహన్న్ ఆరిణక్ పథః |
  తం త్వా స్తోమేభిర్ ఉదభిర్ న వాజినం దేవం దేవా అజనన్ సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-05

  యో భోజనం చ దయసే చ వర్ధనమ్ ఆర్ద్రాద్ ఆ శుష్కమ్ మధుమద్ దుదోహిథ |
  స శేవధిం ని దధిషే వివస్వతి విశ్వస్యైక ఈశిషే సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-06

  యః పుష్పిణీశ్ చ ప్రస్వశ్ చ ధర్మణాధి దానే వ్య్ అవనీర్ అధారయః |
  యశ్ చాసమా అజనో దిద్యుతో దివ ఉరుర్ ఊర్వాఅభితః సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-07

  యో నార్మరం సహవసుం నిహన్తవే పృక్షాయ చ దాసవేశాయ చావహః |
  ఊర్జయన్త్యా అపరివిష్టమ్ ఆస్యమ్ ఉతైవాద్య పురుకృత్ సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-08

  శతం వా యస్య దశ సాకమ్ ఆద్య ఏకస్య శ్రుష్టౌ యద్ ధ చోదమ్ ఆవిథ |
  అరజ్జౌ దస్యూన్ సమ్ ఉనబ్ దభీతయే సుప్రావ్యో అభవః సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-09

  విశ్వేద్ అను రోధనా అస్య పౌంస్యం దదుర్ అస్మై దధిరే కృత్నవే ధనమ్ |
  షళ్ అస్తభ్నా విష్టిరః పఞ్చ సందృశః పరి పరో అభవః సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-10

  సుప్రవాచనం తవ వీర వీర్యం యద్ ఏకేన క్రతునా విన్దసే వసు |
  జాతూష్ఠిరస్య ప్ర వయః సహస్వతో యా చకర్థ సేన్ద్ర విశ్వాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-11

  అరమయః సరపసస్ తరాయ కం తుర్వీతయే చ వయ్యాయ చ స్రుతిమ్ |
  నీచా సన్తమ్ ఉద్ అనయః పరావృజమ్ ప్రాన్ధం శ్రోణం శ్రవయన్ సాస్య్ ఉక్థ్యః || 2-013-12

  అస్మభ్యం తద్ వసో దానాయ రాధః సమ్ అర్థయస్వ బహు తే వసవ్యమ్ |
  ఇన్ద్ర యచ్ చిత్రం శ్రవస్యా అను ద్యూన్ బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-013-13