ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అధ్వర్యవో భరతేన్ద్రాయ సోమమ్ ఆమత్రేభిః సిఞ్చతా మద్యమ్ అన్ధః |
  కామీ హి వీరః సదమ్ అస్య పీతిం జుహోత వృష్ణే తద్ ఇద్ ఏష వష్టి || 2-014-01

  అధ్వర్యవో యో అపో వవ్రివాంసం వృత్రం జఘానాశన్యేవ వృక్షమ్ |
  తస్మా ఏతమ్ భరత తద్వశాయఏష ఇన్ద్రో అర్హతి పీతిమ్ అస్య || 2-014-02

  అధ్వర్యవో యో దృభీకం జఘాన యో గా ఉదాజద్ అప హి వలం వః |
  తస్మా ఏతమ్ అన్తరిక్షే న వాతమ్ ఇన్ద్రం సోమైర్ ఓర్ణుత జూర్ న వస్త్రైః || 2-014-03

  అధ్వర్యవో య ఉరణం జఘాన నవ చఖ్వాంసం నవతిం చ బాహూన్ |
  యో అర్బుదమ్ అవ నీచా బబాధే తమ్ ఇన్ద్రం సోమస్య భృథే హినోత || 2-014-04

  అధ్వర్యవో యః స్వ్ అశ్నం జఘాన యః శుష్ణమ్ అశుషం యో వ్యంసమ్ |
  యః పిప్రుం నముచిం యో రుధిక్రాం తస్మా ఇన్ద్రాయాన్ధసో జుహోత || 2-014-05

  అధ్వర్యవో యః శతం శమ్బరస్య పురో బిభేదాశ్మనేవ పూర్వీః |
  యో వర్చినః శతమ్ ఇన్ద్రః సహస్రమ్ అపావపద్ భరతా సోమమ్ అస్మై || 2-014-06

  అధ్వర్యవో యః శతమ్ ఆ సహస్రమ్ భూమ్యా ఉపస్థే ऽవపజ్ జఘన్వాన్ |
  కుత్సస్యాయోర్ అతిథిగ్వస్య వీరాన్ న్య్ ఆవృణగ్ భరతా సోమమ్ అస్మై || 2-014-07

  అధ్వర్యవో యన్ నరః కామయాధ్వే శ్రుష్టీ వహన్తో నశథా తద్ ఇన్ద్రే |
  గభస్తిపూతమ్ భరత శ్రుతాయేన్ద్రాయ సోమం యజ్యవో జుహోత || 2-014-08

  అధ్వర్యవః కర్తనా శ్రుష్టిమ్ అస్మై వనే నిపూతం వన ఉన్ నయధ్వమ్ |
  జుషాణో హస్త్యమ్ అభి వావశే వ ఇన్ద్రాయ సోమమ్ మదిరం జుహోత || 2-014-09

  అధ్వర్యవః పయసోధర్ యథా గోః సోమేభిర్ ఈమ్ పృణతా భోజమ్ ఇన్ద్రమ్ |
  వేదాహమ్ అస్య నిభృతమ్ మ ఏతద్ దిత్సన్తమ్ భూయో యజతశ్ చికేత || 2-014-10

  అధ్వర్యవో యో దివ్యస్య వస్వో యః పార్థివస్య క్షమ్యస్య రాజా |
  తమ్ ఊర్దరం న పృణతా యవేనేన్ద్రం సోమేభిస్ తద్ అపో వో అస్తు || 2-014-11

  అస్మభ్యం తద్ వసో దానాయ రాధః సమ్ అర్థయస్వ బహు తే వసవ్యమ్ |
  ఇన్ద్ర యచ్ చిత్రం శ్రవస్యా అను ద్యూన్ బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-014-12