ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర ఘా న్వ్ అస్య మహతో మహాని సత్యా సత్యస్య కరణాని వోచమ్ |
  త్రికద్రుకేష్వ్ అపిబత్ సుతస్యాస్య మదే అహిమ్ ఇన్ద్రో జఘాన || 2-015-01

  అవంశే ద్యామ్ అస్తభాయద్ బృహన్తమ్ ఆ రోదసీ అపృణద్ అన్తరిక్షమ్ |
  స ధారయత్ పృథివీమ్ పప్రథచ్ చ సోమస్య తా మద ఇన్ద్రశ్ చకార || 2-015-02

  సద్మేవ ప్రాచో వి మిమాయ మానైర్ వజ్రేణ ఖాన్య్ అతృణన్ నదీనామ్ |
  వృథాసృజత్ పథిభిర్ దీర్ఘయాథైః సోమస్య తా మద ఇన్ద్రశ్ చకార || 2-015-03

  స ప్రవోళ్హౄన్ పరిగత్యా దభీతేర్ విశ్వమ్ అధాగ్ ఆయుధమ్ ఇద్ధే అగ్నౌ |
  సం గోభిర్ అశ్వైర్ అసృజద్ రథేభిః సోమస్య తా మద ఇన్ద్రశ్ చకార || 2-015-04

  స ఈమ్ మహీం ధునిమ్ ఏతోర్ అరమ్ణాత్ సో అస్నాతౄన్ అపారయత్ స్వస్తి |
  త ఉత్స్నాయ రయిమ్ అభి ప్ర తస్థుః సోమస్య తా మద ఇన్ద్రశ్ చకార || 2-015-05

  సోదఞ్చం సిన్ధుమ్ అరిణాన్ మహిత్వా వజ్రేణాన ఉషసః సమ్ పిపేష |
  అజవసో జవినీభిర్ వివృశ్చన్ సోమస్య తా మద ఇన్ద్రశ్ చకార || 2-015-06

  స విద్వాఅపగోహం కనీనామ్ ఆవిర్ భవన్న్ ఉద్ అతిష్ఠత్ పరావృక్ |
  ప్రతి శ్రోణ స్థాద్ వ్య్ అనగ్ అచష్ట సోమస్య తా మద ఇన్ద్రశ్ చకార || 2-015-07

  భినద్ వలమ్ అఙ్గిరోభిర్ గృణానో వి పర్వతస్య దృంహితాన్య్ ఐరత్ |
  రిణగ్ రోధాంసి కృత్రిమాణ్య్ ఏషాం సోమస్య తా మద ఇన్ద్రశ్ చకార || 2-015-08

  స్వప్నేనాభ్యుప్యా చుమురిం ధునిం చ జఘన్థ దస్యుమ్ ప్ర దభీతిమ్ ఆవః |
  రమ్భీ చిద్ అత్ర వివిదే హిరణ్యం సోమస్య తా మద ఇన్ద్రశ్ చకార || 2-015-09

  నూనం సా తే ప్రతి వరం జరిత్రే దుహీయద్ ఇన్ద్ర దక్షిణా మఘోనీ |
  శిక్షా స్తోతృభ్యో మాతి ధగ్ భగో నో బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-015-10