ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వః సతాం జ్యేష్ఠతమాయ సుష్టుతిమ్ అగ్నావ్ ఇవ సమిధానే హవిర్ భరే |
  ఇన్ద్రమ్ అజుర్యం జరయన్తమ్ ఉక్షితం సనాద్ యువానమ్ అవసే హవామహే || 2-016-01

  యస్మాద్ ఇన్ద్రాద్ బృహతః కిం చనేమ్ ఋతే విశ్వాన్య్ అస్మిన్ సమ్భృతాధి వీర్యా |
  జఠరే సోమం తన్వీ సహో మహో హస్తే వజ్రమ్ భరతి శీర్షణి క్రతుమ్ || 2-016-02

  న క్షోణీభ్యామ్ పరిభ్వే త ఇన్ద్రియం న సముద్రైః పర్వతైర్ ఇన్ద్ర తే రథః |
  న తే వజ్రమ్ అన్వ్ అశ్నోతి కశ్ చన యద్ ఆశుభిః పతసి యోజనా పురు || 2-016-03

  విశ్వే హ్య్ అస్మై యజతాయ ధృష్ణవే క్రతుమ్ భరన్తి వృషభాయ సశ్చతే |
  వృషా యజస్వ హవిషా విదుష్టరః పిబేన్ద్ర సోమం వృషభేణ భానునా || 2-016-04

  వృష్ణః కోశః పవతే మధ్వ ఊర్మిర్ వృషభాన్నాయ వృషభాయ పాతవే |
  వృషణాధ్వర్యూ వృషభాసో అద్రయో వృషణం సోమం వృషభాయ సుష్వతి || 2-016-05

  వృషా తే వజ్ర ఉత తే వృషా రథో వృషణా హరీ వృషభాణ్య్ ఆయుధా |
  వృష్ణో మదస్య వృషభ త్వమ్ ఈశిష ఇన్ద్ర సోమస్య వృషభస్య తృప్ణుహి || 2-016-06

  ప్ర తే నావం న సమనే వచస్యువమ్ బ్రహ్మణా యామి సవనేషు దాధృషిః |
  కువిన్ నో అస్య వచసో నిబోధిషద్ ఇన్ద్రమ్ ఉత్సం న వసునః సిచామహే || 2-016-07

  పురా సమ్బాధాద్ అభ్య్ ఆ వవృత్స్వ నో ధేనుర్ న వత్సం యవసస్య పిప్యుషీ |
  సకృత్ సు తే సుమతిభిః శతక్రతో సమ్ పత్నీభిర్ న వృషణో నసీమహి || 2-016-08

  నూనం సా తే ప్రతి వరం జరిత్రే దుహీయద్ ఇన్ద్ర దక్షిణా మఘోనీ |
  శిక్షా స్తోతృభ్యో మాతి ధగ్ భగో నో బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-016-09