ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తద్ అస్మై నవ్యమ్ అఙ్గిరస్వద్ అర్చత శుష్మా యద్ అస్య ప్రత్నథోదీరతే |
  విశ్వా యద్ గోత్రా సహసా పరీవృతా మదే సోమస్య దృంహితాన్య్ ఐరయత్ || 2-017-01

  స భూతు యో హ ప్రథమాయ ధాయస ఓజో మిమానో మహిమానమ్ ఆతిరత్ |
  శూరో యో యుత్సు తన్వమ్ పరివ్యత శీర్షణి ద్యామ్ మహినా ప్రత్య్ అముఞ్చత || 2-017-02

  అధాకృణోః ప్రథమం వీర్యమ్ మహద్ యద్ అస్యాగ్రే బ్రహ్మణా శుష్మమ్ ఐరయః |
  రథేష్ఠేన హర్యశ్వేన విచ్యుతాః ప్ర జీరయః సిస్రతే సధ్ర్యక్ పృథక్ || 2-017-03

  అధా యో విశ్వా భువనాభి మజ్మనేశానకృత్ ప్రవయా అభ్య్ అవర్ధత |
  ఆద్ రోదసీ జ్యోతిషా వహ్నిర్ ఆతనోత్ సీవ్యన్ తమాంసి దుధితా సమ్ అవ్యయత్ || 2-017-04

  స ప్రాచీనాన్ పర్వతాన్ దృంహద్ ఓజసాధరాచీనమ్ అకృణోద్ అపామ్ అపః |
  అధారయత్ పృథివీం విశ్వధాయసమ్ అస్తభ్నాన్ మాయయా ద్యామ్ అవస్రసః || 2-017-05

  సాస్మా అరమ్ బాహుభ్యాం యమ్ పితాకృణోద్ విశ్వస్మాద్ ఆ జనుషో వేదసస్ పరి |
  యేనా పృథివ్యాం ని క్రివిం శయధ్యై వజ్రేణ హత్వ్య్ అవృణక్ తువిష్వణిః || 2-017-06

  అమాజూర్ ఇవ పిత్రోః సచా సతీ సమానాద్ ఆ సదసస్ త్వామ్ ఇయే భగమ్ |
  కృధి ప్రకేతమ్ ఉప మాస్య్ ఆ భర దద్ధి భాగం తన్వో యేన మామహః || 2-017-07

  భోజం త్వామ్ ఇన్ద్ర వయం హువేమ దదిష్ ట్వమ్ ఇన్ద్రాపాంసి వాజాన్ |
  అవిడ్ఢీన్ద్ర చిత్రయా న ఊతీ కృధి వృషన్న్ ఇన్ద్ర వస్యసో నః || 2-017-08

  నూనం సా తే ప్రతి వరం జరిత్రే దుహీయద్ ఇన్ద్ర దక్షిణా మఘోనీ |
  శిక్షా స్తోతృభ్యో మాతి ధగ్ భగో నో బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-017-09