ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వాజయన్న్ ఇవ నూ రథాన్ యోగాఅగ్నేర్ ఉప స్తుహి |
  యశస్తమస్య మీళ్హుషః || 2-008-01

  యః సునీథో దదాశుషే ऽజుర్యో జరయన్న్ అరిమ్ |
  చారుప్రతీక ఆహుతః || 2-008-02

  య ఉ శ్రియా దమేష్వ్ ఆ దోషోషసి ప్రశస్యతే |
  యస్య వ్రతం న మీయతే || 2-008-03

  ఆ యః స్వర్ ణ భానునా చిత్రో విభాత్య్ అర్చిషా |
  అఞ్జానో అజరైర్ అభి || 2-008-04

  అత్రిమ్ అను స్వరాజ్యమ్ అగ్నిమ్ ఉక్థాని వావృధుః |
  విశ్వా అధి శ్రియో దధే || 2-008-05

  అగ్నేర్ ఇన్ద్రస్య సోమస్య దేవానామ్ ఊతిభిర్ వయమ్ |
  అరిష్యన్తః సచేమహ్య్ అభి ష్యామ పృతన్యతః || 2-008-06