ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శ్రేష్ఠం యవిష్ఠ భారతాగ్నే ద్యుమన్తమ్ ఆ భర |
  వసో పురుస్పృహం రయిమ్ || 2-007-01

  మా నో అరాతిర్ ఈశత దేవస్య మర్త్యస్య చ |
  పర్షి తస్యా ఉత ద్విషః || 2-007-02

  విశ్వా ఉత త్వయా వయం ధారా ఉదన్యా ఇవ |
  అతి గాహేమహి ద్విషః || 2-007-03

  శుచిః పావక వన్ద్యో ऽగ్నే బృహద్ వి రోచసే |
  త్వం ఘృతేభిర్ ఆహుతః || 2-007-04

  త్వం నో అసి భారతాగ్నే వశాభిర్ ఉక్షభిః |
  అష్టాపదీభిర్ ఆహుతః || 2-007-05

  ద్ర్వన్నః సర్పిరాసుతిః ప్రత్నో హోతా వరేణ్యః |
  సహసస్ పుత్రో అద్భుతః || 2-007-06