ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమామ్ మే అగ్నే సమిధమ్ ఇమామ్ ఉపసదం వనేః |
  ఇమా ఉ షు శ్రుధీ గిరః || 2-006-01

  అయా తే అగ్నే విధేమోర్జో నపాద్ అశ్వమిష్టే |
  ఏనా సూక్తేన సుజాత || 2-006-02

  తం త్వా గీర్భిర్ గిర్వణసం ద్రవిణస్యుం ద్రవిణోదః |
  సపర్యేమ సపర్యవః || 2-006-03

  స బోధి సూరిర్ మఘవా వసుపతే వసుదావన్ |
  యుయోధ్య్ అస్మద్ ద్వేషాంసి || 2-006-04

  స నో వృష్టిం దివస్ పరి స నో వాజమ్ అనర్వాణమ్ |
  స నః సహస్రిణీర్ ఇషః || 2-006-05

  ఈళానాయావస్యవే యవిష్ఠ దూత నో గిరా |
  యజిష్ఠ హోతర్ ఆ గహి || 2-006-06

  అన్తర్ హ్య్ అగ్న ఈయసే విద్వాఞ్ జన్మోభయా కవే |
  దూతో జన్యేవ మిత్ర్యః || 2-006-07

  స విద్వాఆ చ పిప్రయో యక్షి చికిత్వ ఆనుషక్ |
  ఆ చాస్మిన్ సత్సి బర్హిషి || 2-006-08