ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హోతాజనిష్ట చేతనః పితా పితృభ్య ఊతయే |
  ప్రయక్షఞ్ జేన్యం వసు శకేమ వాజినో యమమ్ || 2-005-01

  ఆ యస్మిన్ సప్త రశ్మయస్ తతా యజ్ఞస్య నేతరి |
  మనుష్వద్ దైవ్యమ్ అష్టమమ్ పోతా విశ్వం తద్ ఇన్వతి || 2-005-02

  దధన్వే వా యద్ ఈమ్ అను వోచద్ బ్రహ్మాణి వేర్ ఉ తత్ |
  పరి విశ్వాని కావ్యా నేమిశ్ చక్రమ్ ఇవాభవత్ || 2-005-03

  సాకం హి శుచినా శుచిః ప్రశాస్తా క్రతునాజని |
  విద్వాఅస్య వ్రతా ధ్రువా వయా ఇవాను రోహతే || 2-005-04

  తా అస్య వర్ణమ్ ఆయువో నేష్టుః సచన్త ధేనవః |
  కువిత్ తిసృభ్య ఆ వరం స్వసారో యా ఇదం యయుః || 2-005-05

  యదీ మాతుర్ ఉప స్వసా ఘృతమ్ భరన్త్య్ అస్థిత |
  తాసామ్ అధ్వర్యుర్ ఆగతౌ యవో వృష్టీవ మోదతే || 2-005-06

  స్వః స్వాయ ధాయసే కృణుతామ్ ఋత్విగ్ ఋత్విజమ్ |
  స్తోమం యజ్ఞం చాద్ అరం వనేమా రరిమా వయమ్ || 2-005-07

  యథా విద్వాఅరం కరద్ విశ్వేభ్యో యజతేభ్యః |
  అయమ్ అగ్నే త్వే అపి యం యజ్ఞం చకృమా వయమ్ || 2-005-08