ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హువే వః సుద్యోత్మానం సువృక్తిం విశామ్ అగ్నిమ్ అతిథిం సుప్రయసమ్ |
  మిత్ర ఇవ యో దిధిషాయ్యో భూద్ దేవ ఆదేవే జనే జాతవేదాః || 2-004-01

  ఇమం విధన్తో అపాం సధస్థే ద్వితాదధుర్ భృగవో విక్ష్వ్ ఆయోః |
  ఏష విశ్వాన్య్ అభ్య్ అస్తు భూమా దేవానామ్ అగ్నిర్ అరతిర్ జీరాశ్వః || 2-004-02

  అగ్నిం దేవాసో మానుషీషు విక్షు ప్రియం ధుః క్షేష్యన్తో న మిత్రమ్ |
  స దీదయద్ ఉశతీర్ ఊర్మ్యా ఆ దక్షాయ్యో యో దాస్వతే దమ ఆ || 2-004-03

  అస్య రణ్వా స్వస్యేవ పుష్టిః సందృష్టిర్ అస్య హియానస్య దక్షోః |
  వి యో భరిభ్రద్ ఓషధీషు జిహ్వామ్ అత్యో న రథ్యో దోధవీతి వారాన్ || 2-004-04

  ఆ యన్ మే అభ్వం వనదః పనన్తోశిగ్భ్యో నామిమీత వర్ణమ్ |
  స చిత్రేణ చికితే రంసు భాసా జుజుర్వాయో ముహుర్ ఆ యువా భూత్ || 2-004-05

  ఆ యో వనా తాతృషాణో న భాతి వార్ ణ పథా రథ్యేవ స్వానీత్ |
  కృష్ణాధ్వా తపూ రణ్వశ్ చికేత ద్యౌర్ ఇవ స్మయమానో నభోభిః || 2-004-06

  స యో వ్య్ అస్థాద్ అభి దక్షద్ ఉర్వీమ్ పశుర్ నైతి స్వయుర్ అగోపాః |
  అగ్నిః శోచిష్మాఅతసాన్య్ ఉష్ణన్ కృష్ణవ్యథిర్ అస్వదయన్ న భూమ || 2-004-07

  నూ తే పూర్వస్యావసో అధీతౌ తృతీయే విదథే మన్మ శంసి |
  అస్మే అగ్నే సంయద్వీరమ్ బృహన్తం క్షుమన్తం వాజం స్వపత్యం రయిం దాః || 2-004-08

  త్వయా యథా గృత్సమదాసో అగ్నే గుహా వన్వన్త ఉపరాఅభి ష్యుః |
  సువీరాసో అభిమాతిషాహః స్మత్ సూరిభ్యో గృణతే తద్ వయో ధాః || 2-004-09