ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిద్ధో అగ్నిర్ నిహితః పృథివ్యామ్ ప్రత్యఙ్ విశ్వాని భువనాన్య్ అస్థాత్ |
  హోతా పావకః ప్రదివః సుమేధా దేవో దేవాన్ యజత్వ్ అగ్నిర్ అర్హన్ || 2-003-01

  నరాశంసః ప్రతి ధామాన్య్ అఞ్జన్ తిస్రో దివః ప్రతి మహ్నా స్వర్చిః |
  ఘృతప్రుషా మనసా హవ్యమ్ ఉన్దన్ మూర్ధన్ యజ్ఞస్య సమ్ అనక్తు దేవాన్ || 2-003-02

  ఈళితో అగ్నే మనసా నో అర్హన్ దేవాన్ యక్షి మానుషాత్ పూర్వో అద్య |
  స ఆ వహ మరుతాం శర్ధో అచ్యుతమ్ ఇన్ద్రం నరో బర్హిషదం యజధ్వమ్ || 2-003-03

  దేవ బర్హిర్ వర్ధమానం సువీరం స్తీర్ణం రాయే సుభరం వేద్య్ అస్యామ్ |
  ఘృతేనాక్తం వసవః సీదతేదం విశ్వే దేవా ఆదిత్యా యజ్ఞియాసః || 2-003-04

  వి శ్రయన్తామ్ ఉర్వియా హూయమానా ద్వారో దేవీః సుప్రాయణా నమోభిః |
  వ్యచస్వతీర్ వి ప్రథన్తామ్ అజుర్యా వర్ణమ్ పునానా యశసం సువీరమ్ || 2-003-05

  సాధ్వ్ అపాంసి సనతా న ఉక్షితే ఉషాసానక్తా వయ్యేవ రణ్వితే |
  తన్తుం తతం సంవయన్తీ సమీచీ యజ్ఞస్య పేశః సుదుఘే పయస్వతీ || 2-003-06

  దైవ్యా హోతారా ప్రథమా విదుష్టర ఋజు యక్షతః సమ్ ఋచా వపుష్టరా |
  దేవాన్ యజన్తావ్ ఋతుథా సమ్ అఞ్జతో నాభా పృథివ్యా అధి సానుషు త్రిషు || 2-003-07

  సరస్వతీ సాధయన్తీ ధియం న ఇళా దేవీ భారతీ విశ్వతూర్తిః |
  తిస్రో దేవీః స్వధయా బర్హిర్ ఏదమ్ అచ్ఛిద్రమ్ పాన్తు శరణం నిషద్య || 2-003-08

  పిశఙ్గరూపః సుభరో వయోధాః శ్రుష్టీ వీరో జాయతే దేవకామః |
  ప్రజాం త్వష్టా వి ష్యతు నాభిమ్ అస్మే అథా దేవానామ్ అప్య్ ఏతు పాథః || 2-003-09

  వనస్పతిర్ అవసృజన్న్ ఉప స్థాద్ అగ్నిర్ హవిః సూదయాతి ప్ర ధీభిః |
  త్రిధా సమక్తం నయతు ప్రజానన్ దేవేభ్యో దైవ్యః శమితోప హవ్యమ్ || 2-003-10

  ఘృతమ్ మిమిక్షే ఘృతమ్ అస్య యోనిర్ ఘృతే శ్రితో ఘృతమ్ వ్ అస్య ధామ |
  అనుష్వధమ్ ఆ వహ మాదయస్వ స్వాహాకృతం వృషభ వక్షి హవ్యమ్ || 2-003-11