ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యజ్ఞేన వర్ధత జాతవేదసమ్ అగ్నిం యజధ్వం హవిషా తనా గిరా |
  సమిధానం సుప్రయసం స్వర్ణరం ద్యుక్షం హోతారం వృజనేషు ధూర్షదమ్ || 2-002-01

  అభి త్వా నక్తీర్ ఉషసో వవాశిరే ऽగ్నే వత్సం న స్వసరేషు ధేనవః |
  దివ ఇవేద్ అరతిర్ మానుషా యుగా క్షపో భాసి పురువార సంయతః || 2-002-02

  తం దేవా బుధ్నే రజసః సుదంససం దివస్పృథివ్యోర్ అరతిం న్య్ ఏరిరే |
  రథమ్ ఇవ వేద్యం శుక్రశోచిషమ్ అగ్నిమ్ మిత్రం న క్షితిషు ప్రశంస్యమ్ || 2-002-03

  తమ్ ఉక్షమాణం రజసి స్వ ఆ దమే చన్ద్రమ్ ఇవ సురుచం హ్వార ఆ దధుః |
  పృశ్న్యాః పతరం చితయన్తమ్ అక్షభిః పాథో న పాయుం జనసీ ఉభే అను || 2-002-04

  స హోతా విశ్వమ్ పరి భూత్వ్ అధ్వరం తమ్ ఉ హవ్యైర్ మనుష ఋఞ్జతే గిరా |
  హిరిశిప్రో వృధసానాసు జర్భురద్ ద్యౌర్ న స్తృభిశ్ చితయద్ రోదసీ అను || 2-002-05

  స నో రేవత్ సమిధానః స్వస్తయే సందదస్వాన్ రయిమ్ అస్మాసు దీదిహి |
  ఆ నః కృణుష్వ సువితాయ రోదసీ అగ్నే హవ్యా మనుషో దేవ వీతయే || 2-002-06

  దా నో అగ్నే బృహతో దాః సహస్రిణో దురో న వాజం శ్రుత్యా అపా వృధి |
  ప్రాచీ ద్యావాపృథివీ బ్రహ్మణా కృధి స్వర్ ణ శుక్రమ్ ఉషసో వి దిద్యుతః || 2-002-07

  స ఇధాన ఉషసో రామ్యా అను స్వర్ ణ దీదేద్ అరుషేణ భానునా |
  హోత్రాభిర్ అగ్నిర్ మనుషః స్వధ్వరో రాజా విశామ్ అతిథిశ్ చారుర్ ఆయవే || 2-002-08

  ఏవా నో అగ్నే అమృతేషు పూర్వ్య ధీష్ పీపాయ బృహద్దివేషు మానుషా |
  దుహానా ధేనుర్ వృజనేషు కారవే త్మనా శతినమ్ పురురూపమ్ ఇషణి || 2-002-09

  వయమ్ అగ్నే అర్వతా వా సువీర్యమ్ బ్రహ్మణా వా చితయేమా జనాఅతి |
  అస్మాకం ద్యుమ్నమ్ అధి పఞ్చ కృష్టిషూచ్చా స్వర్ ణ శుశుచీత దుష్టరమ్ || 2-002-10

  స నో బోధి సహస్య ప్రశంస్యో యస్మిన్ సుజాతా ఇషయన్త సూరయః |
  యమ్ అగ్నే యజ్ఞమ్ ఉపయన్తి వాజినో నిత్యే తోకే దీదివాంసం స్వే దమే || 2-002-11

  ఉభయాసో జాతవేదః స్యామ తే స్తోతారో అగ్నే సూరయశ్ చ శర్మణి |
  వస్వో రాయః పురుశ్చన్ద్రస్య భూయసః ప్రజావతః స్వపత్యస్య శగ్ధి నః || 2-002-12

  యే స్తోతృభ్యో గోగ్రామ్ అశ్వపేశసమ్ అగ్నే రాతిమ్ ఉపసృజన్తి సూరయః |
  అస్మాఞ్ చ తాంశ్ చ ప్ర హి నేషి వస్య ఆ బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-002-13