ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 1)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వమ్ అగ్నే ద్యుభిస్ త్వమ్ ఆశుశుక్షణిస్ త్వమ్ అద్భ్యస్ త్వమ్ అశ్మనస్ పరి |
  త్వం వనేభ్యస్ త్వమ్ ఓషధీభ్యస్ త్వం నృణాం నృపతే జాయసే శుచిః || 2-001-01

  తవాగ్నే హోత్రం తవ పోత్రమ్ ఋత్వియం తవ నేష్ట్రం త్వమ్ అగ్నిద్ ఋతాయతః |
  త్వం వనేభ్యస్ త్వమ్ ఓషధీభ్యస్ త్వం నృణాం నృపతే జాయసే శుచిః |
  తవ ప్రశాస్త్రం త్వమ్ అధ్వరీయసి బ్రహ్మా చాసి గృహపతిశ్ చ నో దమే || 2-001-02

  త్వమ్ అగ్న ఇన్ద్రో వృషభః సతామ్ అసి త్వం విష్ణుర్ ఉరుగాయో నమస్యః |
  త్వమ్ బ్రహ్మా రయివిద్ బ్రహ్మణస్ పతే త్వం విధర్తః సచసే పురంధ్యా || 2-001-03

  త్వమ్ అగ్నే రాజా వరుణో ధృతవ్రతస్ త్వమ్ మిత్రో భవసి దస్మ ఈడ్యః |
  త్వమ్ అర్యమా సత్పతిర్ యస్య సమ్భుజం త్వమ్ అంశో విదథే దేవ భాజయుః || 2-001-04

  త్వమ్ అగ్నే త్వష్టా విధతే సువీర్యం తవ గ్నావో మిత్రమహః సజాత్యమ్ |
  త్వమ్ ఆశుహేమా రరిషే స్వశ్వ్యం త్వం నరాం శర్ధో అసి పురూవసుః || 2-001-05

  త్వమ్ అగ్నే రుద్రో అసురో మహో దివస్ త్వం శర్ధో మారుతమ్ పృక్ష ఈశిషే |
  త్వం వాతైర్ అరుణైర్ యాసి శంగయస్ త్వమ్ పూషా విధతః పాసి ను త్మనా || 2-001-06

  త్వమ్ అగ్నే ద్రవిణోదా అరంకృతే త్వం దేవః సవితా రత్నధా అసి |
  త్వమ్ భగో నృపతే వస్వ ఈశిషే త్వమ్ పాయుర్ దమే యస్ తే ऽవిధత్ || 2-001-07

  త్వామ్ అగ్నే దమ ఆ విశ్పతిం విశస్ త్వాం రాజానం సువిదత్రమ్ ఋఞ్జతే |
  త్వం విశ్వాని స్వనీక పత్యసే త్వం సహస్రాణి శతా దశ ప్రతి || 2-001-08

  త్వామ్ అగ్నే పితరమ్ ఇష్టిభిర్ నరస్ త్వామ్ భ్రాత్రాయ శమ్యా తనూరుచమ్ |
  త్వమ్ పుత్రో భవసి యస్ తే ऽవిధత్ త్వం సఖా సుశేవః పాస్య్ ఆధృషః || 2-001-09

  త్వమ్ అగ్న ఋభుర్ ఆకే నమస్యస్ త్వం వాజస్య క్షుమతో రాయ ఈశిషే |
  త్వం వి భాస్య్ అను దక్షి దావనే త్వం విశిక్షుర్ అసి యజ్ఞమ్ ఆతనిః || 2-001-10

  త్వమ్ అగ్నే అదితిర్ దేవ దాశుషే త్వం హోత్రా భారతీ వర్ధసే గిరా |
  త్వమ్ ఇళా శతహిమాసి దక్షసే త్వం వృత్రహా వసుపతే సరస్వతీ || 2-001-11

  త్వమ్ అగ్నే సుభృత ఉత్తమం వయస్ తవ స్పార్హే వర్ణ ఆ సందృశి శ్రియః |
  త్వం వాజః ప్రతరణో బృహన్న్ అసి త్వం రయిర్ బహులో విశ్వతస్ పృథుః || 2-001-12

  త్వామ్ అగ్న ఆదిత్యాస ఆస్యం త్వాం జిహ్వాం శుచయశ్ చక్రిరే కవే |
  త్వాం రాతిషాచో అధ్వరేషు సశ్చిరే త్వే దేవా హవిర్ అదన్త్య్ ఆహుతమ్ || 2-001-13

  త్వే అగ్నే విశ్వే అమృతాసో అద్రుహ ఆసా దేవా హవిర్ అదన్త్య్ ఆహుతమ్ |
  త్వయా మర్తాసః స్వదన్త ఆసుతిం త్వం గర్భో వీరుధాం జజ్ఞిషే శుచిః || 2-001-14

  త్వం తాన్ సం చ ప్రతి చాసి మజ్మనాగ్నే సుజాత ప్ర చ దేవ రిచ్యసే |
  పృక్షో యద్ అత్ర మహినా వి తే భువద్ అను ద్యావాపృథివీ రోదసీ ఉభే || 2-001-15

  యే స్తోతృభ్యో గోగ్రామ్ అశ్వపేశసమ్ అగ్నే రాతిమ్ ఉపసృజన్తి సూరయః |
  అస్మాఞ్ చ తాంశ్ చ ప్ర హి నేషి వస్య ఆ బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-001-16